Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)11121314151617181920(+10)В кінець >>
10001
  Baczynski Krzysztof Kamil ""ale ty jestes drzewo"" / Baczynski Krzysztof Kamil; Wybor i wstep B.Kuczena-Chachulska. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynckiego, 2001. – 76s. – ISBN 83-7072-197-4
10002
  Митюков А.К. "Addictio in diem" как частный случай продажи с публичного торга // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 215-228. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
10003
  Стрюк А.М. "Advanced Course on Software Engineering" як перша модель підготовки фахівців з інженерії програмного забезпечення // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2019. – Вип. 3 (40). – С. 48-67. – ISSN 1998-6939
10004
   "Aequinox" : Сб. памяти о. А. Меня. – Москва : Carte Blanche, 1991. – 217, [2] с. : ил.
10005
  Копійка В.В. "Agenda-2000" та проблема внутрішнього реформування в ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-16. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто взаємозв"язок між стратегією нового розширення та необхідністю проведення кардинальних внутрішніх реформ у ЄС. The article deals with the influence of EU enlargement and the realization of deep EU internal reforms.
10006
  Marshall Bruce ...ale i oni otrzymali po denarze / Marshall Bruce; Tlumaczyla M.Skibniewska. – Warszawa : Instytut wydaw. "Pax", 1958. – 492 s.
10007
  Borisov-Musatov [Album] / Borisov-Musatov. – Leningrad, 1975. – 222с.
10008
  Breza Tadeusz Adam Grywald. / Breza Tadeusz. – Warszawa, 1958. – 344с.
10009
  Stasiak Florian Adam Gurowski. 1805-1866 / Stasiak Florian. – Warszawa, 1977. – 420с.
10010
   Adam Kuckhoff.. – Lpz., 1967. – 32с.
10011
  Sysyn Frank Adam Kysil and the Synods of 1629^ An Attempt at Orthodox-Uniate Accommodation in the Reign of Sigismund III
10012
  Stepien Halina Adam Marczynski / Stepien Halina. – Warszawa, 1959. – 56 с.
10013
  Markowska Wanda Adam Mickiewicz / Markowska Wanda. – Warszawa, 1955. – 110 с.
10014
   Adam Mickiewicz i kultura swiatowa = Адам Міцкевіч і сусветная культура : Materialy z miedzynarodowej konferencji, Grodno-Nowogrodek, 12-17 maja 1997r.: W 5 ksiegach. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego. – ISBN 83-7017-827-8
Ksiega 2 : Pod red. S.Makowskiego, E.Szymanisa. – 1999. – 262s.
10015
  Teplyy I. Adam Mickiewicz in Ivan Franko"s creative legacy: translation studies and linguistic aspects // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2022. – Вип. 86. – С. 24-40. – ISSN 0130-528Х


  Адам Міцкевич у творчій спадщині Івана Франка: перекладознавчий та мовознавчий аспекти.
10016
   Adam Scharrer. Erwin Strittmatter. – Berlin, 1959. – 178с.
10017
   Adam Scharrer. Erwin Strittmatter. – Berlin, 1962. – 176 с.
10018
  Bidwell G. Adam syn Oliwii / G. Bidwell. – Warszawa, 1973. – 365с.
10019
  Fialkowski Konrad Adam, jeden z nas / Fialkowski Konrad. – Krakow, Wroclaw : Wyd-wo literackie, 1986. – 160s. – ISBN 83-08-01591-3
10020
  Kraszewski Jozef Ignacy Adama Polanowskiego dworzanina krola Imci Jana III notatki. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1954. – 220с.
10021
  Canarache V. Adamclisi. Cetatea / V. Canarache, A. Radulescu. – Constanta, 1968. – 12с.
10022
  Canarache V. Adamclisi. Monumentul triumfal / V. Canarache, A. Radulescu. – Constanta, 1968. – 20с.
10023
  Latka J.S. Adampol-Polonezkoy, 1842 - 1992 : historyczne i kulturowe uwarunkowania powstania, rozwoju i zaniku polskiej osady w Turcji / J.S. Latka. – Krakow : UNIVERSITAS, 1997. – 190 s. – ISBN 83-7052-955-0
10024
  Сафіулліна Ю.С. Adaptace anglicismu v soucasne ceskc ekonomicke terminologii // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – S. 98-105. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена проблемам адаптації англіцизмів у сучасній чеській економічній термінології. Розглянуто різні позиції дослідників на етапи засвоєння іншомовної лексики та проведений аналіз типів адаптації (фонетично-графічна, семантична, ...
10025
  Czajka Stanislaw Adaptacja spoleczna / Czajka Stanislaw. – Warszawa, 1977. – 255с.
10026
  Ionescu Serban Adaptarea socioprofesionala a deficientilor mintal. (Aspecte teoretice si cercetari clinico-experimentale) / Ionescu Serban. – Bucuresti, 1975. – 200с.
10027
   Adaptation des Skelettsystems : Verhandlungsberichte. vom 2. ymposium der Gesellschaft Osteologie der DDR mit internationaler Beteiligung in Rostock 16. bis 18. Oktober 1969. – Rostock : Gutenberg Buchdruckerei Weimar, 1971. – 159 S. : Ill.
10028
  Novikovas A. Adaptation EU requirements in the field of metrology: the experience of the republic of Lithuania (Адаптація вимог законодавства Європейського Союзу у сфері метрології: досвід Литовської республіки) / A. Novikovas, L. (Hoвiкoвac Novikoviene, Л.) Hoвiкoвєнє // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 116-125. – ISSN 2227-796X


  Метою цього дослідження є аналіз еволюції гармонізації правових вимог Європейського Союзу та законодавства Литовської Республіки в сфері метрології. Зміст статті розділений на дві частини. У першій частині статті аналізується еволюція регулювання ...
10029
  Zubyk Ju. Adaptation of biotesting method for detection of PBCV-1 in water samples / Ju. Zubyk, T. Shevchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 89-91. – (Біологія ; вип. 3 (65)). – ISSN 1728-3817


  Here we report on the adaptation of biotesting method for detection of algae viruses in samples of water and bottom sediments. We have shown that the modification involving the use of two media layers of different density with application of samples ...
10030
  Klochko O. Adaptation of education system of Ukraine in global informatization conditions // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2018. – Вип. 1 (34). – P. 48-61. – ISSN 1998-6939


  "Метою дослідження є вибір альтернативних стратегій, відповідних даному етапові розвитку інформаційного супільства, як інтегрального показника - вектора домінуючих чинників на шляху адаптації вищої освіти України до сучасних потреб "суспільства знань"."
10031
  Olshanska O. Adaptation of foreign economic activities under martial law and economic recovery / O. Olshanska, O. Parashchak // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" : 7 жовт. 2022 р. / "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 37-38. – ISBN 978-617-7763-01-6


  Адаптація зовнішньоекономічної діяльності в умовах воєнного стану та відновлення економіки.
10032
  Bite V. Adaptation of Lithuanian Close Company Law to EU Law: Problems and Lessons Learned // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 84-91. – ISSN 1993-0909
10033
  Umanets T.V. Adaptation of the labor market to the requirements of digitalization of the economy: the global dimension / T.V. Umanets, S.O. Danylina, L.S. Shatalova // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 24, № 2 (83). – С. 185-194. – ISSN 2524-003X
10034
  Kryvonos O. Adaptation of training of future teacher to professional activity in the new ukrainian school (on the example of the discipline "Current issues of innovative development of education") / O. Kryvonos, Zh. Chernyakova // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 296-307. – ISSN 2312-5993
10035
  Zalizniak K. Adaptation of Ukrainian Legeslation in the sphere of joint-stock companies regulation to the principles of europian law // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – P. 25-27
10036
  Moore J.A. Adaptative differences in the egg membranes of frogs / J.A. Moore. – [S. l. : s. n.], 1940. – P. 89-93. – Reprinted from The American Naturalist, Vol. 74, January-February, 1940
10037
  Fogg A. Adaptery / A. Fogg. – wyd. 2-ie, popr. i uzup. – Warszawa : Panstwowe wydawnictwa techniczne, 1957. – 141 s.
10038
  Fogg A. Adaptery / A. Fogg. – wyd. 3-ie, popr. i uzup. – Warszawa : Panstwowe wydawnictwa techniczne, 1958. – 128 s.
10039
  Desyatov T. Adapting mechanisms managing quallity of pedagogical education in Ukraine to international standards: comparative analysis // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2019. – Т. 9, вип. 1. – P. 7-18. – ISSN 2308-4081


  Доведено, що влив інтеграційних процесів зростання ролі глобалізації вимагають необхідність використання та адаптації міжнародних освітніх стандартів і критеріїв оцінки якості у сфері національної освіти.
10040
  Satebe E. Adaption of wirelees internet texnolojy by youth market group / E. Satebe, T. Drotsky, J. Jager // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 390-399 : fig. – Bibliogr.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
10041
   Adaptive control of lyapunov exponents / V.O. Yatsenko, O.I. Kochkodan, M.V. Makarychev, O.A. Turovskyi // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 59-63. – (Кібернетика ; вип. 1 (14)). – ISSN 1728-3817


  A new approach to adaptive control of local Lyapunov exponents is considered. A numerical optimization algorithm to determine the spectrum of Lyapunov exponents from the observed noise time series of a single variable is proposed. The approach is ...
10042
  Hladkova V. Adaptive control of personnel reserve training in institution of higher education // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 35-40. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  Розкрита сутність та особливості формування кадрового резерву закладу вищої освіти. Функції кадрового резерву проаналізовано з двох точок зору: закладу вищої освіти (інформаційна функція, кадрове планування, ресурсозбереження, антикризова, регуляторна) ...
10043
  Ivanova Yoana Adaptive Digitalization Methods and Digital Transformation Trends for Security // International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia, 2020. – Y. 12, № 3. – P. 51-62. – ISSN 1313-8251
10044
  Kobets V.M. Adaptive dynamic mechanism of modified double electronic auction / V.M. Kobets, V.O. Yatsenko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – Р. 432-445. – ISSN 1993-6788


  The article presents the different formats of electronic auctions that change social welfare. New auction format was developed to research its effectiveness for true and hidden agents" types. The developed model of adaptive dynamic mechanism for double ...
10045
  Richardson F. Adaptive modifications for tree-trunk foraging in birds / F. Richardson. – Burkeley; Los Angeles : University of California, 1942. – P. 317-368. – University of California Publications in Zoology, Vol. 46, № 4, 1942
10046
  Palamar A. Adaptive pid regulation method of uninterruptible power supply battery charge current based on artificial neural network / A. Palamar, M. Stadnyk, M. Palamar // Вісник Тернопільського національного технічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2022. – № 3 (107). – С. 5-13. – ISSN 2522-4433
10047
  Maruta O. Adaptive Potential of Patients with Mental Disorders // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Д. Капоцца ; редкол.: Д. Аргіропоулос, Бондаренко О.Ф, Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 13. – С. 43-50. – ISSN 2410-1249


  Адаптивний потенціал пацієнтів з психічними розладами.
10048
  Moskalets T.Z. Adaptive potential performance of representatives of the tribe Triticeae L. / T.Z. Moskalets, S.P. Vasylkivskyi, V.K. Rybalchenko // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 9, № 2. – P. 61-69. – ISSN 2410-7751


  Москалець Т.З., Васильківський С.П., Рибальченко В.К. Реалізація адаптивного потенціалу представників триби Triticeae L.
10049
   Adaptive reactions of winter wheat (Triticum Aestivum L.) affected by eyespot causal agent under the action of Bacillus Subtilis bacterial isolates / I.M. Batsmanova, Y.M. Pysmenna, T.O. Kondratiuk, N.Y. Taran, T.V. Beregova, I.I. Ostapchenko // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. В.С. Підгорський ; редкол.: Л.В. Авдєєва, А.Л. Бойко, Н.В. Бойко [та ін.]. – Київ, 2019. – Vol. 81, N 1, january - february. – P. 49-57. – ISSN 1028-0987
10050
   Adaptive strategy of Deschampsia antarctica on the base of lipid-pigment transformation / N.Yu. Taran, N.B. Svietlova, V.O. Storozhenko, A.A. Okanenko // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – Р. 170
10051
  Kotov M. Adaptive wavefront sensor based on the talbot effect / M. Kotov, D. Petriv, D. Podanchuk // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 29-30
10052
  Kiss I. Adatok a Szeghalom-Kornyeki szikes Vizek Mikrovegetaciojahoz / I. Kiss. – Szeged : Kulonlenyomat, 1959. – 39-66s.
10053
  Красносельцев Н.Ф. Addenda к изданию А. Васильева "Anecdota graeco-byzantina" (Москва, 1893) Н.Ф. Красносельцева // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – 107 с.
10054
   Addendum to the Memorandum concerning teh question of free access to the sea of land-locked countries.. – 23с.
10055
   Addendum to the Report to the Economic and Social Council on the Work of the Board in 1966 = ...au Rapport au Conseil economique et social sur l"activite du Comite en 1966 : issued in compliance with the terms of the Convention of 19 February 1925 on Narcotic Drugs ets. – New York : United Nations, 1967. – 41 p.
10056
   Addendum to the report to the economic and social council on the work of the board in1963, issued in compliance with the terms of the convention of 19 February 1925 on Narcotic drugs and the Convent. – N.Y., 1964. – 50с.
10057
  Лозовицький О. Addio, прем"єре Берлусконі - Chao, "сірий кардінале" Сільвіо! // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 12-15
10058
  Eicholz Robert Addison-Wesley mathematics : Teacher""s edition.Book 8 / Eicholz Robert, Phares G. O`Daffer, Fleenor Charles. – Menlo Park : Addison-Wesley publishing, 1985. – 480 р. – ISBN 0-201-24802-6
10059
   Additamentum rrimum ad onog a hlas Evanlidarum аЬ J. J. Кiefi"er conscriptas (Hymenoptera) = Первое добавление к монографиям семейства Evanidae J.J. Kieffer"a (Hymenoptera) / Семенов-Тян-Шанский А., Костылев Ю. : (с 7 рис.) / Semenov-Tian-Shanskij, , et Kostylev, // Памяти Георгия Георгиевича Якобсона : Речь президента Общества А.П. Семенова-Тян-Шанского / Семенов-Тян-Шанский. – [Москва-Ленинград], 1928. – С. 85-91 : ил.
10060
  Pudelka J. Additional provisions to administrative acts // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Мельник Р.С., Ващенко Ю.В., Гетманцев Д.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (25). – С. 108-117. – ISSN 2227-796X
10061
  Errington P.L. Additional studies on tagged young muskrats / P.I. Errington. – Ames ; Iowa : Iowa State College, 1944. – P. 300-306. – Reprinted from The Journal of Wildlife Management, Vol. 8, No. 4, October, 1944
10062
  Rogick M.D. Additions to North American freshwater bryozoa / M.D. Rogick, 1934. – P. 316-317. – Reprinted from Ohio Journal of Science, Vol. 34, No. 5, September,1934
10063
  Stephenson L.W. Additions to the upper cretaceous invertebrate faunas of the Carolinas : No. 2706 From the proceedings of the Unated States National Museum, V.72, A.10 / L.W. Stephenson. – Washington : Government, 1927. – 25, [4] p.
10064
  Gorbachev Mikhail Address at the Meeting of the Leaders of States Participating in the Conference on Security and Cooperation in Europe / Gorbachev Mikhail. – Moscow, 1990. – 16с.
10065
  Gorbachev Mikhail Address at the United Nations, New York, December 7, 1988. / Gorbachev Mikhail. – M., 1989. – 32с.
10066
  Gorbachev Mikhail Address by at the Meeting to Mark the 40th Anniversary of the German Democratic Republic. / Gorbachev Mikhail. – M., 1989. – 16с.
10067
   Address by the Chief Editor to readers of the first issue of the "Ukrainian Historical Journal": program article by Fedir Shevchenko from 1957 / Introduction article and publication by Oleksii Yas // Comprehending the past: Soviet visions, post-Soviet revisions and modern concepts in "Ukrainian historical journal" (1957-2017) / [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Inst. of history of Ukraine of the NAS of Ukraine ; ed.-in-chief V. Smolii ; comp.: H. Boriak, O. Donik, O. Yas]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2020. – P. 33-50. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language"). – ISBN 978-966-360-423-7
10068
  Gubersky L.V. Address by the Director of the Institute of International Relations, Kyiv National Taras Shevchenko University Gubersky L.V. at the International Scientific Conference "Yalta 2000. The Role of Europe in the 21 Century" (May 7, 2000. The city of Yalta // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 20, ч. 1. – P. 21-23
10069
  Butler R.A. Address by The Right Hon. R.A. Butler... / R.A. Butler. – Glasgow, 1958. – 16с.
10070
  Kremin" V. Address of Minister of Education and Science of Ukraine Vasyl Kremin" at the International Scientific Conference "Yalta 2000. The Role of Europe in the 21 Century" (May 7,2000. The city of Yalta) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 20, ч. 1. – P. 19-20
10071
   Address of the Central Committee of the Comunist Party of the Soviet Union (bolsheniks) to all voters, men and women-workers, peasants, members of Soviet Army and Navy, Soviet intellectuals., 1950. – 8с.
10072
   Address of the Central Committee of the Comunist Party of the Soviet Union (bolsheniks) to all voters, men and women-workers, peasants, members of Soviet Army and Navy, Soviet intellectuals., 1950. – 8с.
10073
   Address of the Central Committee of the Comunist Party of the Soviet Union (bolsheniks) to all voters, men and women-workers, peasants, members of Soviet Army and Navy, Soviet intellectuals., 1950. – 8с.
10074
  Tarasyuk B. Address of the Minister of Foreign Affairs of Ukraine Borys Tarasyuk at the International Scientific Conference "Yalta 2000. The Role of Europe in the 21 Century" (May 7, 2000. The city of Yalta) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 20, ч. 1. – P. 8-11
10075
  Skopenko V.V. Address of the Rector of Kyiv National Taras Shevchenko University, Academician of the Ukrainian National Academy of Sciences Skopenko V.V. at the International Scientific Conference "Yalta 2000. The Role of Europe in the 21 Century" (May 7, 2000. Th // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 20, ч. 1. – P. 4-7
10076
  Lenin V.I. Address to the Second All-Russia Congress of communist organisations of the peoples of the East. November, 22, 1919. / V.I. Lenin. – Moscow, 1969. – 17с.
10077
  Lagarde C. Addressing corruption openly : essay : May 2016 / Christine Lagarde. – Washington : International Monetary Fund, 2016. – 12, [1] с., включ. обкл. – Без тит. арк. – Bibliogr.: p. 12. – ISBN 978-1-51356-323-7
10078
   Addressing the Infrastructure Deficit in Sub-Saharan Africa // Regional economic outlook : Sub-Saharan Africa : staying the course : Oct. 14 / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 41-53. – (World economic and financial surveys). – ISBN 978-1-49838-645-6
10079
  Zschokke H. Addrich im Moos / H. Zschokke. – Leipzig : Buchverlag der Morgen, 1966. – 415 S.
10080
  Renn Ludwig Adel im Untergang / Renn Ludwig. – Berl., 1956. – 344с.
10081
  Renn Ludwig Adel im Untergang / Renn Ludwig. – Berlin-Weimar, 1972. – 508с.
10082
   Adel und edle Steine. – Berlin : Langenscheidt, 1993. – 32 S. – (Felix & Theo ; Leichte Lekturen. Deutsch als Fremdsprache in drei Stufen ; St.1). – ISBN 3-468-49685-0
10083
  Ibraileanu G. Adela. Fragment din jurnalul lui Emil Codrescu. (Julie-August, 189...) / G. Ibraileanu; Viopraga C. (introduct.). – Bucuresti, 1960. – 172с.
10084
  Ibraileanu G. Adele. Privind viata. Amintiri din copilarie si adolescenta / G. Ibraileanu; Ciopaga Const. (prefata). – Bucuresti, 1966. – 298с.
10085
  Mingote A. Adelita en su desvan / A. Mingote. – Barcelona : Planeta, 1991
10086
   Adelphotes : die erste gedruckte griechisch-kirchenslavische Grammatik L"viv-Lemberg 1591. – 2., um das Faksimile erweiterte Aufl. – Munchen : Otto Sagner, 1988. – XVI, 226, 182б S. – (Specimina philologiae slavicae : Supplementbande / Hrsg.: Olexa Horbatsch, Gerd Freihof, Peter Kosta ; Bd. 76). – ISBN 3-87690-401-3
10087
  Romaniv A.M. Adequate properties of the elements with almost stable range 1 of a commutative elementary divisor domain / A.M. Romaniv, B.V. Zabavsky, S.I. Bilavska // Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2018. – Вип. 16. – P. 33-35. – ISSN 1810-3022
10088
  Zhelikhovska N. Adherence to journalistic standards in coverage of religious issues in Ukrainian and Italian media / N. Zhelikhovska, A. Gmyria // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2023. – Вип. 33. – С. 60-70. – ISSN 2312-5160


  This article aimed to investigate the adherence to professional standards by the Ukrainian and Italian media in covering the conflict around the UOC MP (Ukrainian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate) during the war in Ukraine. Thanks to the ...
10089
   Adhesive, migration and lactate dehydrogenase activity in breast cancer cells under activation tlr -ligand teichoic acid / A. Nehelia, V. Nikulina, N. Senchylo, I. Torgolo, L. Garmanchuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – P. 31-35. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Toll-like receptors are cell receptors, the ligands of which are mostly antigens of bacteria and viruses. Their activation triggers multiple cascades that cause the body"s immune response. The atypical location of toll-like receptors is often observed ...
10090
  Bartnicka B. Adiektywizacja imieslowow w jezyku polskim / B. Bartnicka. – Warszawa, 1970. – 191с.
10091
  Bellefroid Pierre Adieu, Pancrate / Bellefroid Pierre. – Paris, 1978. – 187с.
10092
  Behar Serge Adieu, Veronique. Babel, 75 / Behar Serge. – Paris, 1970. – 109с.
10093
  Boerescu P. Adjectivele mare si tare - doua enigme etimilogice? // Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti, 2018. – Vol. 66, nr. 4 (за 2017). – Р. 443-460. – ISSN 0024-3523
10094
  Черхава О.О. Adjectives with sacred meaning in English-into-Ukrainian Bible translation // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 29-33
10095
   Adjuvant properties of nanoparticles Immobilized recombinant diphtheria toxoid fragment / T.O. Chudina, A.Yu. Labyntsev, D.V. Kolybo, S.V. Komisarenko // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry ; ed. in chief: S. Komisarenko [et. al.]. – Kyiv, 2017. – Vol. 10, № 4. – P. 14-24. – ISSN 2410-7751
10096
  Stetsyk Yu. Administartive authority of protohegumens of Svyatopokrovska Province (1743-1780 рр.): historical and legal aspects / Yu. Stetsyk, V. Kolpakov // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Манвідас Віткунас, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – Вип. 11. – С. 56-65. – ISSN 2519-058X
10097
  Calder J. Administering fiscal regimes for extractive industries : a handbook / Jack Calder. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – XI, [1], 105 p. – Bibliogr.: p. 101. – ISBN 978-1-47557-517
10098
   Administracja i polityka : Administracja publiczna w procesie przemian / Pod red.A.Ferensa,I.Macek // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2002. – 2351 : Administracja i polityka. – S.1-186. – ISSN 0239-6661
10099
   Administracja publiczna w panstwie prawa // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 448 s. – (Prawo ; 264). – ISSN 0524-4544
10100
  Rybicki Zygmunt Administracja stosunkow gospodarczych PRL / Rybicki Zygmunt. – Warszawa, 1963. – 260с.
10101
  Ajnenkiel Andrzej Administracja w Polsce. Zarys historyczny. / Ajnenkiel Andrzej. – Warszawa, 1975. – 211с.
10102
  Buzek J. Administracya cospodarstvwa spolecznego / J. Buzek. – Lwow, 1913. – 593s.
10103
  Piatek Stanislaw Administracyjno-prawna ochrona konsumenta / Piatek Stanislaw. – Warszawa, 1981. – 173с.
10104
  Strzyczkowski Kazimierz Administracyjnoprawne Instytucje planowania / Strzyczkowski Kazimierz. – Warszawa, 1985. – 168с.
10105
   Administratia de stat in Republica Socialista Romania.. – Bucuresti, 1968. – 360с.
10106
  Gregoire R. Administration des entreprises / R. Gregoire. – Paris, 1964. – 232с.
10107
   Administration for protection of cultural properties in Japan.. – Tokyo, 1962. – 101с.
10108
  Husar O.A. Administrative-Legal Regulation in Civil Aviation // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (20). – P. 31-39. – ISSN 2227-796X
10109
  Melnychuk A. Administrative-territorial reform: results of integration of the consolidated territorial communities (ctc) in the Khmelnytsky region / A. Melnychuk, T. Melnyk // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Голіков А.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 22 (1). – P. 69-73. – ISSN 2076-1333
10110
  Holovach A. Administrative and legal principles of the functioning of the financial system in Ukraine and European countries: a comparative analysis / A. Holovach, A. Petrovskyi, O. Adamchuk // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 1, January. – P. 77-84. – ISSN 2256-0742
10111
  Zhuravlov V. Administrative and legal regulation of banking system in Ukraine and foreign countries / V. Zhuravlov, V. Riadinska, Ye. Durnov
10112
  Zhuravlov D. Administrative and legal regulation of banking system in Ukraine and foreign countries / D. Zhuravlov, V. Riadinska, Y. Durnov // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 1, January. – P. 148-155. – ISSN 2256-0742
10113
  Kuznichenko S. Administrative and legal status of civil-military administrations : monograph / Sergii Kuznichenko, Victoriia Shevchenko. – Riga : Baltija Publishing, 2019. – 143 p. – Bibliogr.: p. 126-142. – ISBN 978-9934-571-80-0
10114
  Garcia E.A. Administrative appeals in the European Union: towards a common model of administrative justice // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Мельник Р.С., Ващенко Ю.В., Гетманцев Д.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (25). – С. 87-107. – ISSN 2227-796X
10115
  Ruey-Chyn Tsaur Administrative Effects of Chinese Arrivals in Taiwan - the Travel Agencies" Prospects / Ruey-Chyn Tsaur, , Chyoug-Hwa Chen // International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 2017. – Vol. 28, nr 4. – P. 335-352. – ISSN 1017-1819
10116
   Administrative law and administrative-procedural law: origins, achievements and prospects of development : collective monograph / Min. of education and science of Ukraine, Sci. research inst. of state building a. local government of nat. acad. of law sciences of Ukraine, Faculty of law [etc. ; ed. board: Y.A. Berlach, Y.P. Bytiak, I.V. Bolokan et al.]. – Zaporizhzhia : Baltija Publishing, 2018. – 151, [1] p. : Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-9934-571-54-1
10117
   Administrative problems of rapid urban growth in the Arab States.. – N.Y., 1964. – 154с.
10118
  Михайлюк Я.Б. Administrative procedures of providing administrative services in the European Union and Ukraine // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 16-24. – ISSN 2227-796X


  The article investigates administrative procedures of rendering administrative services in the European Union and Ukraine. Special attention is devoted to compare general grounds of rendering administrative services and to formulate proposals for ...
10119
  Kolpakov V.K. Administrative proceeding relations in the subject of administrative law // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Мельник Р.С., Берлач А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (20). – C. 4-10. – ISSN 2227-796X


  Article investigates the administrative procedural relations which exist in sphere of action of administrative courts. The place of these establishes the relations in administrative law of Ukraine. For this purpose author investigates the legal nature ...
10120
  Caiden Gerald Administrative reform comes of age / Caiden Gerald. – Berlin; New York, 1991. – 347с.
10121
  Caiden Gerald Administrative reform comes of age / Caiden Gerald. – Berlin; New York, 1991. – 347с.
10122
   Administrative reports 1955, 1956, 1957, 1958, 1959.. – Paris, 1960. – 58с.
10123
   Administrative reports 1960, 1961, 1962, 1963, 1964.. – Paris, 1964. – 128с.
10124
   Administrative reports, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984.. – Paris, 1985. – 78с.
10125
  Pikul Valentin Admiral a gejsa / Pikul Valentin. – Praha, 1986. – 365с.
10126
  Bidwell George Admiral jego krolewskiej mosci G.B. Rodeny / Bidwell George. – Gdansk, 1975. – 264с.
10127
  Friedman V.A. Admirativity: Between modality and evidentiality // Macedonian studies 2 / V.A. Friedman. – Скопjе : Macedonian academy of sciences and arts, 2015. – P. 165-178. – ISBN 978-608-203-150-7
10128
  Megan M. Admissibility and uniform dichotomy for evolutioary processes / Mihail Megan, Petre . Preda; Univ. din Timisoara. Fac. de stiinte ale naturii. Sec. matem. – Timisoara, 1986. – 36p. – (Seminarul de teoria structurilor ; 40)
10129
  Zhuravlev V.M. Admissible quivers and tiled orders of finite global dimension in Mn(D), n [менше або дорівнює] 6 / V.M. Zhuravlev, D.V. Zhuravlev, O.A. Shevchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016
10130
  Yorke Margaret Admit to murder / Yorke Margaret. – Harmondsworth : Penguin books, 1991. – 267 p.
10131
   Admiterea in invatamintul superior, 1972.. – Bucuresti, 1972. – 248с.
10132
   Admiterea in invatamintul superior. 1968.. – Bucuresti, 1968. – 142с.
10133
   Admiterea in invatamintul superior. 1970.. – Bucuresti, 1970. – 176с.
10134
   Admiterea in invatamintul superior. 1971.. – Bucuresti, 1972. – 216с.
10135
   Admiterea in invatamintului superior. 1966.. – Bucuresti, 1966. – 173с.
10136
  Пономаренко С.И. Adobe Fhotoshop 3.0 в примерах / С.И. Пономаренко. – Санкт-Петр., 1996. – 320с.
10137
  Гурский Ю.А. Adobe Photoshop CS в теории и на практике / Ю.А. Гурский, Г.Б. Корабельникова, А.В. Жвалевский. – Москва : Новое знание, 2004. – 591с. – ISBN 5-94735-043-2
10138
  Гевенян В. Adobe Photoshop CS: волшебные фильтры и спецэффекты / Владимир Гевенян. – Санкт-Петербург : БХВ- Санкт-Петербург, 2004. – 544с. – ISBN 5-94157-431-2
10139
  Браун Д. Adobe Web - дизайн и публикация. Энциклопедия пользователя / Д. Браун, В. Фримен, Б.Б. Холл; Пер.с англ. – Київ : ДиаСофт, 1998. – 656с. – CD-ROM. – ISBN 966-7393-11-9
10140
  Dacey John Adolescent development / Dacey John, Kenny Maureen. – Madison : WCB Brown & Benchmark, 1994. – XXIIр.,536p. – ISBN 0-697-14442-9
10141
  Toland John Adolf Hitler / Toland John. – Garden City
Vol. 1. – 1976. – 584с.
10142
  Toland John Adolf Hitler / Toland John. – New York
Vol. 2. – 1976. – 1102с.
10143
  Scheybal Josef Adolf Kaspar. Zivot a dilo / Scheybal Josef. – Praha, 1957. – 208с.
10144
  Halasova Libusc Adolf Kosarek. / Halasova Libusc, V.V. Stech. – Praha, 1959. – 104с.
10145
  Dabrowski Stanislaw Adolfina Zimajer. / Dabrowski Stanislaw. – Warszawa, 1960. – 104с.
10146
  Straumite O. Adolfs Alunans. Literaturas raditajs (1848-1973) / O. Straumite. – Riga, 1973. – 90с.
10147
   Adolph Menzel. – Berl., 1956. – 104с.
10148
  Hutt Wolfgang Adolph Menzel / Hutt Wolfgang. – Lpz., 1965. – 50с.
10149
  Trost Edit Adolph Menzel / Trost Edit. – Berlin, 1980
10150
  Arango Angel Adonde van los Cefalomos? / Arango Angel. – La Habana, 1964. – 90с.
10151
  Pop I. Adopting sound corporate governance principles - a prospective approacн towards tнe impact on stock prices of romanian listed companies // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 33-41. – (Економіка ; вип. 3 (210)). – ISSN 1728-3817


  Ухвалення надійних принципів корпоративного управління - перспективний підхід до впливу на ціни акцій румунських лістингових компаній.
10152
  Gardner E.S. Adorator panny West / Erle Stanley Gardner; Przeklad: K.Tomorowicz. – Warszawa : Krajowa agencja wydawnicza: Prasa-ksiazka-ruch, 1977. – 218 s.
10153
  Sauerland Karol Adornos Asthetik des nichtidentischen / Sauerland Karol. – Warszawa, 1975. – 142с.
10154
  Pujol Berche Adquisicion de lenguas extranjeras : perspectivas actuales en Europa / Merce Pujol Berche, Luci Nussbaum, Miquel Llobera. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 1998. – 253 p. – (Coleccion investigacion didactica : metodologia). – ISBN 978-84-7711-237-1
10155
   ADR : European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road: Applicable as from 1 January 2003. ECE/Trans/160(Vol.1). – Restructured. – New York, Geneva : United Nations. – ISBN 92-1-139078-8
Vol.1. – 2002. – 20,606р.
10156
   ADR : European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road: Applicable as from 1 January 2003. ECE/Trans/160(Vol.2). – Restructured. – New York, Geneva : United Nations. – ISBN 92-1-139081-8
Vol.2. – 2002. – 10,569 р.
10157
  Tarvel Enn Adratalupoegade olukorrast louna-Eestis. XVI Sajandi lopul ja XVII sajandi algul / Tarvel Enn. – Tallinn, 1964. – 104с.
10158
   Adresar jihomoravskych knihoven. – Brno : Stat. ved. knihovna, 1970. – 238 s.
10159
   Adresar knihoven a infomacnich utvaru Jihomoravskoho kraje... – Brno, 1978. – 311с.
10160
   Adresar knihoven JZD Jihomoravskeho kraje.. – Brno, 1981. – 49с.
10161
   Adresar specialnich, bibliografickych a documentacnich sluzeb v knihovnach a utvarech vtei Jihomoravskeho kraje.. – Brno, 1975. – 170с.
10162
   Adresar zameckych a cirkevnich knihoven Jihomoravskeho kraje.. – Brno, 1972. – 63с.
10163
   Adresar zemedelskych knihoven Jihomorovskeho kraje.. – Brno, 1978. – 34с.
10164
   Adresar. Ustrednich knihoven siti statnich vedeckych knihoven lidovych knihoven vysokoskolskych knihoven v CSR.. – Praha, 1973. – 307с.
10165
  Gordon Barbara Adresat nieznany / Gordon Barbara. – Katowice, 1962. – 114с.
10166
   Adressbuch fur den Buch-, Kunst-, Musikalienhandel und verwandte Geschaftszweige : Der Lander der ehemaligen osterr.-ungar. Monarchie : 1919 -1920. – 53 Jahrg. – Wien : Verlag von Moritz Perles, 1920. – XVI, 288. – На обкл. назва "Perles" Adressbuch 1919/20 53.Jahrgang
10167
   Adresse du Comite Central du Parti Communiste (Bolchevik) de l"URSS a tous les electeurs, ouvriers et ouvrieres, paysans, et paysannes, soldats de l"Armee Sovietique, marins de la Marine militaire,, 1950. – 8с.
10168
   Adresse du Comite Central du Parti Communiste (Bolchevik) de l"URSS a tous les electeurs, ouvriers et ouvrieres, paysans, et paysannes, soldats de l\"Armee Sovietique, marins de la Marine militaire,, 1950. – 8с.
10169
  Rifbjerg Klaus Adresse: Lena Jorgensen, Kopenhagen / Rifbjerg Klaus. – Berlin, 1974. – 224с.
10170
  Швец Владимир Adria Hit Group: диверсификация туристических направлений : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 40-41 : Фото. – ISSN 1998-8044
10171
  Laudon Hasso Adrian / Laudon Hasso. – Berlin, 1976. – 315с.
10172
  Scribe Adrienne Lecouvreur : comedie-drame en cinq actes, en prose Par MM. Scribe et Legouve / Scribe, par et Legouve E. MM // Юдифь : Трагедия в 5 д. ; [Пер. с итал.] / Джакометти Паоло. – Санкт-Петербург : Тип. Ф. Стелловского, 1860. – 55 с. стп.
10173
  Kummel R. Adsorption aus wabeigen losungen : mit 127 bildern und 23 tabellen / R. Kummel, E. Worch. – Leipzig : VEB Deutscher Verlag fur Grundstoffinindustrie, 1990. – 296 s. – ISBN 3-342-00421-5
10174
   Adsorption capacity of polymeric materials obtaned by in situ immobilization on the natural clay surface / I. Savchenko, E. Yanovska, D. Sternik, O. Kychkiruk, L. Ol"khovik, Ia. Polonskaya // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 295
10175
   Adsorption Complexes of Mefenamic Acid on the Silica Surface: Quantum-Chemical and Ir-Spectroscopic Study / P.O. Prokhnenko, O.O. Kazakova, S.O. Aleksieiev, V.V. Paientko // III Ukrainian-Polish scientific conference "Membrane and sorption processes and technologies" : [Dectmber 12-14, 2017 Kyiv, Ukraine] : book of abstracts / "Membrane and sorption processes and technologies", sci. conf. – Kyiv : NaUKMA, 2017. – P. 215. – ISBN 978-966-2410-98-3
10176
  Nurk G. Adsorption kinetics of some organic compounds on bismuth single crystal electrodes / Gunnar Nurk. – Tartu : Tartu university press, 2003. – 170c. – (Dissertationes chimicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0299 ; N 37). – ISBN 9985-56-815-X
10177
  Kostenko L. Adsorption of Pb(II), Cu(II) and Cd(II) from Aqueous Solutions Onto Organobentonites Modified Aminophosphosphonic Acid / L. Kostenko, T. Kovalchuk, O. Zaporozhets // III Ukrainian-Polish scientific conference "Membrane and sorption processes and technologies" : [Dectmber 12-14, 2017 Kyiv, Ukraine] : book of abstracts / "Membrane and sorption processes and technologies", sci. conf. – Kyiv : NaUKMA, 2017. – P. 144-146. – ISBN 978-966-2410-98-3
10178
  Stelmashuk W.L. Adsorption of sodium cyanide on active carbon from water solutions // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 5. – С. 63-70 : табл. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1726-5428
10179
   Adult education and democratic citizenship. – Wroclaw : Lower Silesian university Сollege of education. – ISBN 83-910486-6-9
3 : Edited by M.Bron Jr, J.Field. – 2001. – 207s.
10180
   Adult education and democratic citizenship. – Krakow : Impuls. – ISBN 93-7308-096-1
4 : Edited by M.Schemmann, M.Bron Jr. – 2001. – 215s.
10181
   Adult education and leisure in contemporary Europe.. – Prague, 1965. – 100с.
10182
   Adult education and television. A comparative study in Canada - Lewis Miller. Czechoslovakia - Ctibor Tahy. Japan - Kanji Hatano.. – Lond., 1966. – 144с.
10183
  Terenko O. Adult education in Ukraine: problems and perspectives // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Adi Binhas, Yana Bondaruk, Natalia Koliada [et al.]. – Uman, 2019. – № 1 (37), january - june. – P. 26-35. – ISSN 2306-5532


  Стаття присвячена дослідженню особливостей розвитку освіти дорослих в Україні починаючи з XIX століття і до початку ХХІ століття.
10184
  David M. Adult education in Yugoslavia. / M. David. – Paris, 1962. – 186с.
10185
   Adult education.. – Paris, 1966. – 154с.
10186
  Dymock Darryl Adult literacy provision Australia . Trends and needs / Dymock Darryl. – Armidale, 1982. – 136с.
10187
   Adult literacy: some Australian papers., 1980. – 56с.
10188
   Advance of Phycology in Japan. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1975. – 355p. : With 161 figures and 30 tables
10189
  Baidaliuk A. Advanced approaches to identification of viruses infecting of wild herbaceous plants / A. Baidaliuk, I. Budzanivska // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 13-16. – (Біологія ; вип. 3 (65)). – ISSN 1728-3817


  Recently, interest in studying viruses in wild flora was gradually increasing. This is connected with necessity of better understanding plant virus evolution, ecology, virulence, and even to avoid economic losses due to crop-wild hybridization, ...
10190
  Schildt H. Advanced C / H. Schildt. – Berkeley : McGraw-Hill, 1986. – 7, 343 p.
10191
  Murphy I.S. Advanced calculus for engineering and science students / Ian S. Murphy. – Stirling : Arklay publ., 1989
10192
   Advanced Chinese. – Beijing.
1. – 1990. – 350 p.
10193
   Advanced Chinese. – Beijing.
2. – 1991. – 444 с.
10194
   Advanced Chinese. – Beijing
3. – 1991. – 448с.
10195
  Святюк Ю.В. Advanced economic issues : навч. посібник / Ю.В. Святюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2017. – 147, [1] с. : табл. – Назва у вих. відом.: Актуальні питання економіки. - Текст англ. – Бібліогр.: с. 145-146. – ISBN 978-617-7320-05-9
10196
  Святюк Ю.В. Advanced economic issues : навч. посібник / Ю.В. Святюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2020. – 147, [1] p. : tab. – Текст англ. - Glossary of business terms: p. 127-144. – Bibliogr.: p. 145-146. – ISBN 978-617-7320-05-9
10197
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ
Вип. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
10198
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т," Ф-т лінгвістики. – Київ. – ISSN 2409-3351
Вип. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
10199
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т," Ф-т лінгвістики. – Київ. – ISSN 2409-3351
Вип. 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
10200
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т," Ф-т лінгвістики. – Київ. – ISSN 2409-3351
Вип. 4. – 2015. – 77 p. – Резюме укр., рос., англ. мовами
10201
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т," Ф-т лінгвістики. – Київ. – ISSN 2409-3351
Вип. 5. – 2016. – 110 p. – Резюме укр., рос., англ. мовами
10202
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т лінгвістики ; голов. ред.: Н.Г. Іщенко ; редкол.: Л.І. Тараненко, М.А. Петерз, А.А. Калита [та ін.]. – Київ. – ISSN 2409-3351
Вип. 6. – 2016. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
10203
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського," Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.Г. Іщенко. – Київ. – ISSN 2409-3351
Вип. 7. – 2017. – 156 p.
10204
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.Г. Іщенко. – Київ : Політехніка. – ISSN 2409-3351
Вип. 8. – 2017. – 144 p.
10205
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.Г. Іщенко. – Київ : Політехніка. – ISSN 2409-3351
Вип. 9. – 2018. – 246, [1] c.
10206
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.Г. Іщенко. – Київ : Політехніка. – ISSN 2409-3351
Вип. 10. – 2018. – 207, [1] p.
10207
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; редкол.: Мустафа Эряман, Ян-Урбан Сандал, Салих Зекі Генч [та ін.]. – Київ : Політехніка. – ISSN 2409-3351
Вип. 11. – 2019. – 119, [1] c. – DOI:10.20535/2410-8286
10208
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.С. Саєнко ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ : КПІ імені Ігоря Сікорського. – ISSN 2409-3351
Вип. 12. – 2019. – 267, [1] с.
10209
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.С. Саєнко ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ : КПІ імені Ігоря Сікорського. – ISSN 2409-3351
№ 13. – 2019. – 120 с. – DOI: 10.20235/2410-8286
10210
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; редкол.: Т. Гривікова, Т. Григорянова, М. Эряман [та ін.]. – Київ : Політехніка. – ISSN 2409-3351
Spec. is.14 : "Current foreign languages teaching issues in higher education". – 2020. – 100 с. – DOI: 10.20235/2410-8286
10211
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.С. Саєнко ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ : Політехніка. – ISSN 2409-3351
№ 15. – 2020. – 124 с. – DOI: 10.20235/2410-8286
10212
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.С. Саєнко ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ : Політехніка. – ISSN 2409-3351
№ 16. – 2020. – 120 c. – DOI: 10.20235/2410-8286
10213
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; редкол.: Т. Гривікова, Т. Григорянова, М. Эряман [та ін.]. – Київ : Політехніка. – ISSN 2409-3351
Spec. is.17 : "Current foreign languages teaching issues in higher education". – 2021. – 127, [1] с. – DOI: 10.20235/2410-8286
10214
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.С. Саєнко ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ : Політехніка. – ISSN 2409-3351
№ 18. – 2021. – 129, [1] c. – DOI: 10.20235/2410-8286
10215
  O"Neil Peter V. Advanced engineering mathematics / Peter V. O"Neil. – Belmont : Wadsworth Publishing Company, 1983. – 1108p. – ISBN 0-534-01136-5
10216
  Bell J. Advanced expert CAE : coursebook / Jan Bell, Roger Gower with Drew Hyde. – 2nd ed. – Harlow : Pearson, 2008. – 207, [1] p. : ill. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-1-4479-2929-1
10217
  Baker R.E. Advanced financial accounting / Richard E. Baker, Valdean C. Lembke, Thomas E. King. – 5th ed. – Boston a. o. : McGraw-Hill/Irwin, 2002. – 32,1178 p. – ISBN 0-07-244412-6
10218
  McDougall Advanced geometry for high schools : Synthetic and analytical / A.H. McDougall. – Toronto : Clark, 1919. – 119 p.
10219
  Skipper M. Advanced grammar & vocabulary : Teacher"s book / Mark Skipper. – Newbury : Express, 2002. – 256 p. : ill. – Шифр для каб: 42 Skip. – ISBN 1-84325-509-3
10220
  Skipper M. Advanced grammar & vocabulary : Student"s book / M. Skipper. – Newbury : Express, 2002. – 237p. : ill. – Для каб. шифр: 42/Skip. – ISBN 1-84325-509-X
10221
  Hewings M. Advanced grammar in use : a self-study reference and practice book for advanced learners of English : with answers / Martin Hewings. – 2nd ed. – Cambridge [et al.] : Cambridge univ. press, 2009. – 294 p. : ill. + 1 CD-ROM (User"s guide). – На обкл.: A self-study reference and practice book for advanced students of English. - First publ. 2005. – ISBN 978-0-521-61403-0
10222
  Hewings M. Advanced grammar in use : a self-study reference and practice book for advanced learners of English : with answers / Martin Hewings. – 2nd ed., 7th print. – Cambridge [et al.] : Cambridge univ. press, 2009. – 294 p. : ill. – На обкл.: A self-study reference and practice book for advanced students of English. - First publ. 2005. – ISBN 978-0-521-53291-4
10223
   Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Іщенко. – Київ : Політехніка
№ 1. – 2018. – 64, [1] p. – Резюме укр., англ. мовами
10224
   Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Іщенко ; редкол.: М. Ангель Кандель Мора, Р. Касань Пітарх, Ю. Ільчук [та ін.]. – Київ : Політехніка. – ISSN 2617-5339
Вип. 2. – 2018. – 75, [1] p. – Резюме укр., англ. мовами
10225
   Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Іщенко ; редкол.: М. Ангель Кандель Мора, Р. Касань Пітарх, Ю. Ільчук [та ін.]. – Київ : Політехніка. – ISSN 2617-5339
Вип. 3. – 2019. – 74, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
10226
   Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Саєнко ; редкол.: М. Ангель Кандель-Мора, Р. Касань Пітарх, Ю. Ільчук [та ін.]. – Київ : Політехніка. – ISSN 2617-5339
Вип. 4. – 2019. – 90, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
10227
   Advanced Linguistics = Новітня лінгвістика / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Саєнко ; редкол.: М. Ангель Кандель-Мора, Р. Касань Пітарх, Ю. Ільчук [та ін.]. – Київ : Політехніка. – ISSN 2617-5339
№ 5. – 2020. – 82, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
10228
   Advanced Linguistics = Новітня лінгвістика / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Саєнко ; редкол.: М. Ангель Кандель-Мора, Р. Касань Пітарх, Ю. Ільчук [та ін.]. – Київ : Політехніка. – ISSN 2617-5339
№ 6. – 2020. – 75 с. – Резюме укр., англ. мовами
10229
   Advanced Linguistics = Новітня лінгвістика / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Саєнко ; редкол.: М. Ангель Кандель-Мора, Р. Касань Пітарх, Ю. Ільчук [та ін.]. – Київ : Політехніка. – ISSN 2617-5339
№ 7. – 2021. – 87, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
10230
  Smith R.W. Advanced Linux networking / Roderick W. Smith. – Boston a.o. : Addison-Wesley, 2002. – 18,752 p. – ISBN 0-201-77423-2
10231
  Brown Richard Advanced mathematics. An Introductory Curse / Brown Richard, Robbins David; Editorial adviser Andrew M.Gieson. – Boston : Houghton Mifflin Company, 1975. – 594p. – ISBN 0-395-18698-6
10232
  Bell Jan Advanced matters : Student"s book / Bell Jan, Gower Roger. – Fifth impression. – Harlow : Longman, 2001. – 192p. : ill. – First publ. 1988. – ISBN 0-582-27353-6
10233
  Cunningham Gillie Advanced matters : Workbook with key / Cunningham Gillie. – 4th impres. – Harlow : Longman, 2001. – 88p. : ill. – 1st publ. 1999. – ISBN 0-582-27352-8
10234
   Advanced mechanics of fluids.. – New York, 1965. – 444с.
10235
  Brown Kenneth Advanced Micropipette Techniques for Cell Physiology / Brown Kenneth, Flaming Dale. – Chichester : John Willey & Sons, 1986. – 296p.
10236
  Duncan Ray Advanced MS-DOS: The Microsoft guide for Assembly Language and C programmers / Duncan Ray. – Washington, 1986. – 468с.
10237
  Sapaty S.P. Advanced naval operations under spatial grasp technology // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 4. – Р. 19-32. – ISSN 1028-9763


  У статті обговорюється організація великих розподілених морських систем на базі мережевої технології високого рівня, яка дозволяє отримувати інтегровані, холістські вирішення складних проблем у швидкозмінюваних та непередбачуваних середовищах. Матеріал ...
10238
  Matyushkina-Guerke Advanced practical grammar in patterns (for laboratory work) / Matyushkina-Guerke, T.N. Kuzmichyowa, L.L. Ivanova. – Москва, 1983. – 151 с.
10239
  Galchonkov O.M. Advanced problem-based learning. The experience of the European universities participants to the TEMPUS MEDIS project / O.M. Galchonkov, N.V. Loziienko // Праці Одеського політехнічного університету : науковий та науково-виробничий збірник / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (46). – Р. 195-200. – ISSN 2076-2429


  Проблемно-орієнтоване навчання підвищеного типу. Досвід європейських університетів, які беруть участь в проекті TEMPUS MEDIS, в рамках якого п"ять європейських університетів діляться досвідом із шістьма університетами з Казахстану, Росії й України.
10240
  Hubbard Advanced procedure and axioms / Hubbard, Ron. – Copenhagen, 1983. – 114с.
10241
  Gainsburg Joseph Advanced skills in reading: teacher"s annotated edition / Gainsburg Joseph. – New York; London
2. – 1967. – 328с.
10242
  Chen Ru Advanced spoken Chinese / Chen Ru, Zhang Qiwang. – Beijing
1. – 1989. – 206 с.
10243
  Chen Ru Advanced spoken Chinese / Chen Ru, Zhang Qiwang. – Beijing
2. – 1989. – 424 с.
10244
  Bolocan D. Advanced Symphony applications: An Incomparable Collection of Problem-Solving Applications and Programming Shortcuts / D. Bolocan. – Blue Ridge Summit : Tab Books, 1985. – 10, 230 p.
10245
   Advances im mossbauer spectroscopy : applications to physics, chemistry and biology. – Amsterdam : Elsevier, 1983. – 924 p. – (studies in physical and theoretical chemistry ; 25). – ISBN 0-444-42186-6
10246
   Advances in Agricultural Science. – Moscow : Nauka, 1987. – 239p.
10247
   Advances in applied mechanics. – New York
2. – 1971. – 369с.
10248
   Advances in applied probability. – Ireland. – ISSN 0001-8678
Vol. 24, N 4. – 1992


  1997. Vol. 150, N 6
10249
   Advances in applied probability. – Ireland. – ISSN 0001-8678
Vol. 24, N 3. – 1992


  1997. Vol. 150, N 6
10250
   Advances in applied probability. – Ireland. – ISSN 0001-8678
Vol. 24, N 2. – 1992


  1997. Vol. 150, N 6
10251
   Advances in applied probability. – Ireland. – ISSN 0001-8678
Vol. 24, N 1. – 1992


  1997. Vol. 150, N 6
10252
   Advances in applied probability. – Ireland. – ISSN 0001-8678
Vol. 25, N 4. – 1993


  1997. Vol. 150, N 6
10253
   Advances in Astronomy and Space Physics = Здобутки астрономії та фізики космосу : conference proceedings / Taras Shevchenko University of Kyiv; Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kiev, 2011-. – ISBN 978-966-439-367-3. – ISSN 2227-1481
[Vol. 1]. – 2011. – 109 p.
10254
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko University of Kyiv; Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kiev, 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 2, iss. 1. – 2012. – 107 p.
10255
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko University of Kyiv; Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kiev, 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 2, iss. 2. – 2012. – 107-206 p. – Резюме англ. мовою
10256
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko University of Kyiv; Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kiev, 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 3, iss. 1. – 2013. – 71 p. – Резюме англ. мовою
10257
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko University of Kyiv; Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kiev, 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 3, iss. 2. – 2013. – 73-146 p. – Резюме англ. мовою
10258
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko University of Kyiv; Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kiev, 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 4, iss. 1/2. – 2014. – 59 p. – Резюме англ. мовою
10259
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 5, iss. 1. – 2015. – 56 p.
10260
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 5, iss. 2. – 2015. – P. 57-108
10261
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 6, iss. 1. – 2016. – 60 p.
10262
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. сhief: Yu.I. Izotov ; ed. board: I.L. Andronov, Yu. Yu. Balega, L.F.Chernogor [et. al.]. – Kyiv, 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 6, iss. 2. – 2016. – P. 61-98
10263
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. board : I.L. Andronov, Yu.Yu.Balega, L.F. Chernogor [et al.]. – Kyiv, 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 7, iss. 1/2. – 2017. – 42 p.
10264
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. board : I.L. Andronov, Yu.Yu.Balega, L.F. Chernogor [et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 8, iss. 1/2. – 2018. – 36 p.
10265
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed.-in-chief I. Izotov ; ed. board : O.V. Agapitov, I.L. Andronov, L.F. Chernogor [et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 9, iss. 1/2. – 2019. – 32 p.
10266
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed.-in-chief I. Izotov ; ed. board : O.V. Agapitov, I.L. Andronov, L.F. Chernogor [et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 10, iss. 1. – 2020. – 40 p.
10267
  Camp B.W. Advances in Behavioral Pediatrics / B.W. Camp. – Greenwich : Jai Press Inc. – ISBN 8151-3592-0
Vol.2. – 1981. – 217p.
10268
   Advances in Bulgarian science / National centre for information and documentation. – Sofia. – ISSN 1312-6164
N 1. – 2009


  1997. Bd.3, N 2
10269
   Advances in Bulgarian science / National centre for information and documentation. – Sofia. – ISSN 1312-6164
N 2. – 2009


  1997. Bd.3, N 2
10270
   Advances in Bulgarian science / National centre for information and documentation. – Sofia. – ISSN 1312-6164
N 3. – 2009


  1997. Bd.3, N 2
10271
   Advances in Bulgarian science / National centre for information and documentation. – Sofia. – ISSN 1312-6164
N 4. – 2009


  1997. Bd.3, N 2
10272
   Advances in Bulgarian science / National centre for information and documentation. – Sofia. – ISSN 1312-6164
2010. – 2010


  1997. Bd.3, N 2
10273
   Advances in Bulgarian science / National centre for information and documentation. – Sofia. – ISSN 1312-6164
2011. – 2011


  1997. Bd.3, N 2
10274
   Advances in Bulgarian science / National centre for information and documentation. – Sofia. – ISSN 1312-6164
2012. – 2012


  1997. Bd.3, N 2
10275
   Advances in Bulgarian science / National centre for information and documentation. – Sofia. – ISSN 1312-6164
2013. – 2013


  1997. Bd.3, N 2
10276
   Advances in cyber-physical systems = Досягнення у кіберфізичних системах : scientific journal / Lviv Polytechnic national university ; ed.-in-chief A. Мelnyk ; ed. board: T. Frohlich, О. Ivakhiv, V. Hlukhov [et al.]. – Lviv : Lviv Polytechnic national university, 2016-. – ISSN 2524-0382
Vol. 5, N 1. – 2020. – 49 p. – Резюме англ. мовою
10277
   Advances in cyber-physical systems = Досягнення у кіберфізичних системах : scientific journal / Lviv Polytechnic national university ; ed.-in-chief A. Мelnyk ; ed. board: T. Frohlich, О. Ivakhiv, V. Hlukhov [et al.]. – Lviv : Lviv Polytechnic national university, 2016-. – ISSN 2524-0382
Vol. 5, N 2. – 2020. – P. 50-90. – Резюме англ. мовою
10278
   Advances in cyber-physical systems = Досягнення у кіберфізичних системах : scientific journal / Lviv Polytechnic national university ; ed.-in-chief A. Мelnyk ; ed. board: T. Frohlich, О. Ivakhiv, V. Hlukhov [et al.]. – Lviv : Lviv Polytechnic national university, 2016-. – ISSN 2524-0382
Vol. 6, N 2. – 2021. – P. 82-166. – Резюме англ. мовою
10279
   Advances in cyber-physical systems = Досягнення у кіберфізичних системах : scientific journal / Lviv Polytechnic national university ; ed.-in-chief A. Мelnyk ; ed. board: . V. Hlukhov, В. Havano, О. Аzarov [et al.]. – Lviv : Lviv Polytechnic national university, 2016-. – ISSN 2524-0382
Vol. 7, N 1. – 2022. – 62 р. – Резюме англ. мовою
10280
   Advances in cyber-physical systems = Досягнення у кіберфізичних системах : scientific journal / Lviv Polytechnic national university ; ed.-in-chief A. Мelnyk ; ed. board: . V. Hlukhov, В. Havano, О. Аzarov [et al.]. – Lviv : Lviv Polytechnic national university, 2016-. – ISSN 2524-0382
Vol. 7, N 2. – 2022. – P. 62-162. – Резюме англ. мовою
10281
   Advances in cyber-physical systems = Досягнення у кіберфізичних системах : scientific journal / Lviv Polytechnic national university ; ed.-in-chief A. Мelnyk ; ed. board: . V. Hlukhov, В. Havano, О. Аzarov [et al.]. – Lviv : Lviv Polytechnic national university, 2016-. – ISSN 2524-0382
Vol. 8, N 1. – 2023. – 80 р. – Резюме англ. мовою
10282
   Advances in Cyclic Nucleotide and Protein Phosphorylation Research. – New York : Raven Press
V. 16. – 1984. – 442p.
10283
   Advances in Cyclic Nucleotide and Protein Phosphorylation Research. – New York : Raven Press
V. 20. – 1986. – 371p.
10284
   Advances in Cyclic Nucleotide Research. – New York : Raven Press
V. 15. – 1983. – 522p.
10285
  Wolraich M. Advances in Developmental and Behavioral Pediatrics / M. Wolraich, D. Routh. – London : Jai Press Inc. – ISBN 8151-3592-0
Vol.8. – 1987. – 260p.
10286
  Goranson R.W. Advances in electronics / R.W. Goranson. – Washington : Carnegie, 1930. – XVII,329p.
10287
   Advances in electronics. – New York ; London : Academic
V.1. – 1948. – XI, 475 p.
10288
   Advances in enzymology : and related subjects of biochemistry. – New York : Publishers
4. – 1945. – VIII, 332 S.
10289
   Advances in enzymology : and related subjects of biochemistry. – New York : Publishers
5. – 1945. – 208 S.
10290
   Advances in Family Intervention, Assessment and Theory: A research Annual.. – Greenwich
1. – 1980. – 271с.
10291
   Advances in Family Intervention, Assessment and Theory: A research Annual.. – Greenwich
4. – 1987. – 333с.
10292
   Advances in Geophysics : Proceedings of a Symposium held at Oxford, August 24-29, 1958. – New York; London : Academic Press
Vol. 6 : Atmospheric diffusion and air pollution. – 1959. – 471p.
10293
  Camp B.W. Advances in Hepatic Encephalopathy and Urea Cycle Diseases : 5th International Symposium on Ammonia Semmering, Austria, May 16-17,1984 / B.W. Camp; Kleinberger G. : Karger, 1984. – 769p. – ISBN 8151-3592-0
10294
   Advances in Historiography of Psychology. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1983. – 302s.
10295
   Advances in imaging and electron physics. – Amsterdam; Boston; Heidelberg a.o. : Elsevier. – ISBN 0-12-014771-8
Vol. 129 : Calculus of finite differences in quantum electrodynamics / H.F. Harmuth , B. Meffert. – 2003. – 17, 311p.
10296
   Advances in imaging and electron physics. – Amsterdam, Boston, Heidelberg a.o. : Elsevier. – ISBN 978-0-12-014779-3
Vol.137 : Dogma of the continuum and the calculus of finite differences in quantum physics /H.F. Harmuth, B. Meffert. – 2005. – 25,319 p.
10297
   Advances in imaging and electron physics / editor-in-chief P.W.Hawkes, honorary associate ed. T. Mulvey, B. Kazan. – Amsterdam, Boston, Heidelberg [etc.] : Elsevier. – ISBN 978-0-12-374221-6
Vol.154 : Dirac"s difference equation and the physics of finite differences / H.F. Harmuth, B. Meffert. – 2008. – 18,317 p. : іl.
10298
   Advances in Inorganic and Bioinorganic Mechanisms. – London : Academic Press
V. 1. – 1982. – 420p.
10299
   Advances in Inorganic and Bioinorganic Mechanisms. – London : Academic Press
V. 2. – 1983. – 388p.
10300
  Wolraich M. Advances in Lipoprotein and Atherosclerosis Research, Diagnostics and Treatment : Proceedings of the 8th International Dresden Lipid Symposium Held at Dresden, June 10-12, 1994 / M. Wolraich, D. Routh; Jaross W/. – Jena, 1995. – 307p. – ISBN 8151-3592-0
10301
   Advances in nephrology : From the Necker hospital / Ed. Jean-Pierre Grunfeld, Bach Jean Francois, Funck-BrentanoJean-Louis, Maxwell Morton. – St.Louis : Mosby-Year Book. – ISBN 8151-3588-2
Vol.19. – 1990. – XXIY,372p. : il.
10302
   Advances in nephrology : From the Necker hospital / Ed. Jean-Pierre Grunfeld, Bach Jean Francois, Kreis Henri, Maxwell Morton. – St.Louis : Mosby-Year Book. – ISBN 8151-3590-4
Vol.21. – 1992. – XXIY,411p. : il.
10303
   Advances in nephrology : From the Necker hospital / Ed. Jean-Pierre Grunfeld, Bach Jean Francois, Kreis Henri, Maxwell Morton. – St.Louis : Mosby-Year Book. – ISBN 8151-3592-0
Vol.23. – 1994. – XXY, 368p. : il.
10304
   Advances in nephrology : From the Necker hospital / Ed. Jean-Pierre Grunfeld, Bach Jean Francois, Kreis Henri, Maxwell Morton. – St.Louis : Mosby-Year Book. – ISBN 0-8151-3593-9
Vol.24. – 1995. – XXIII,408p. : il.
10305
   Advances in nephrology : From the Necker hospital / Ed. Jean-Pierre Grunfeld, Bach Jean Francois, Kreis Henry, Broneer Doreen, Maxwell Morton. – St.Louis : Mosby-Year Book. – ISBN 0-8151-3594-7
Vol.25. – 1996. – XXII,352p. : il.
10306
   Advances in nephrology : From the Necker hospital / Ed. Jean-Pierre Grunfeld, Bach Jean Francois, Kreis Henri, Broneer Doreen, Maxwell Morton. – St.Louis : Mosby -Year Book. – ISBN 0-8151-3595-5
Vol.26. – 1997. – il.
10307
   Advances in Personal Relationships: A Research Annual.. – London
2. – 1991. – 272с.
10308
   Advances in pharmacology and pathology of the digestive tract - 2012 : 4th intern. sci. conf., Sept. 26-28, 2012, Kiev, Ukraine : [program and abstracts] / [Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv, ESC "Inst. of biology" ; Danilo Halytskyi Lviv state med. univ. ; org.comm.: L. Ostapchenko et al. ; sci. org. comm.: V. Martyniuk et al. ; local org. comm.: I. Pybytko et al .]. – Kiev : [s. n.], 2012. – 84 p. – Бібліогр. наприкінці ст.
10309
   Advances in Pharmacology and Therapeutics : Pergamon Press Ltd
Vol.1 : Receptors. – 1978. – 294p.
10310
   Advances in photochemistry. – New York : Wiley & Sons. – ISBN 0471815268
Vol.16. – 1991. – IX, 372 p. : il.
10311
   Advances in physical chemistry: Current developments in electrochenistry and corrosion.. – M., 1982. – 190с.
10312
   Advances in psychophysics.. – Berlin, 1976. – 462с.
10313
   Advances in Substance Abuse Behavioral and Biological Research. A Research Annual : Mello N.K. – Greenwich, London : Jai Press Inc.
Vol.2. – 1981. – 352p.
10314
   Advances in Substance Abuse: Behavioral and Biological Research.. – Greenwich
2. – 1981. – 352с.
10315
   Advances in the recognition exercise and observation of women"s rights. – New York : UN Department of Public Information, 1955. – [2], 14 p. – Reprinted from United Nations Rewiew, Vol.1, No. 12, June 1955. – (United Nations Publications ; A United Nations review reprint)
10316
   Advances on organometallic chemistry. – M., 1984. – 261с.
10317
  Dekhtiarova Yu. Advantages of using modern pedagogical SMART tools by english teachers // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редrjk.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 33. – Р. 31-40. – ISSN 2073-4379


  Переваги використання сучасних SMART- інструментів учителями англійської мови.
10318
   Advantages of using Moodle platform in teaching "English for professional communication" / A. Borysova, O. Belikova, A. Kolesnyk, O. Manuenkova // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Вип. 1 (23)


  Переваги використання платформи "Moodle" у викладанні "Англійської мови професійного спрямування".
10319
  Glazarova Jarmila Advent. / Glazarova Jarmila. – Praha, 1956. – 192с.
10320
  Glazarova Jarmila Advent. / Glazarova Jarmila. – Praha, 1975. – 182с.
10321
  Murrey D.F. Adventitious (secondary) cartilage in the chick embryo, and the development of certain bones and articulations in the chick skull / D.F. Murrey. – Melbourne : C.S.I.R.O., 1963. – 368-430S. – Reprinted from the Australian Journal of Zoology, volume II, number 3, September 1963
10322
  Teodorska L. Adventure discourse in "child" advertising // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 75-79. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 9). – ISSN 2078-2551
10323
   Adventure in Development.. – New York, 1962. – 30с.
10324
   Adventure in English literature. The modern age.. – New York
4. – 1963. – 393с.
10325
   Adventure stories. Сборник приключенческих рассказов. Книга для чтения на англ.яз. для учащихся 10 класса сред. школы.. – Москва, 1963. – 92с.
10326
  Shavrukov V.Y. Adventures in diagonalizable algebras : Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam / V.Y. Shavrukov; Universiteit van Amsterdam, Institute for logic, language and computation. – Amsterdam : [S. n.], 1994. – IX, 148 p. – Bibliogr.: Blz.143. – (ILLC dissertation series 1994-7)
10327
  Greenberg Jerry Adventures of a reefoomber / Greenberg Jerry. – Miami, 1969. – 48с.
10328
  Doyle Adventures of Gerard / Doyle, Conan. – Leningrad, 1959. – 88с.
10329
  Twain M. Adventures of Huckleberry Finn / M. Twain. – New York, 1959. – 288с.
10330
  Twain M. Adventures of Huckleberry Finn / Mark Twain ; introd. by Justin Kaplan ; foreword and addendum by Victor Doyno. – New York : Fawcett Columbine, 1997. – XXVIII, 418, [1] p. – На обкл.: The only comprehensive ed. With an introd. by Justin Kaplan and ill. from the orig. ed. – ISBN 0-449-91272-8
10331
   Adventures of Robin Hood.. – Warszawa, 1963. – 32с.
10332
   Adventures of Robin Hood. The Last Arrow.. – Warszawa, 1963. – 36с.
10333
   Adventures of the mind : from the "Saturday evening post". – New York
7. – 1966. – 285 p.
10334
   Adventures of the mind.. – New York, 1959. – 308с.
10335
   Adventures of the mind: from the "Saturday Evening Post". – New York
7. – 1966. – 285 p.
10336
   Adventures of the mind: from The Saturday Evening Post. – New York, 1960. – 285с.
10337
  Roberts S.C. Adventures with authors / S.C. Roberts. – Cambridge, 1966. – 276с.
10338
  Dietrich Gerhard Adverb oder Praposition? / Dietrich Gerhard. – Halle, 1960. – 173с.
10339
  Steinitz Renate Adverbial-Syntax / Steinitz Renate. – 4., unverand. Aufl. – Berlin, 1988. – 206с.
10340
   Adverbial Relations in Russian and Their English Equivalents.. – Moscow, 1988. – 240с.
10341
  Jefkins F. Advertising : [frameworks] / Frank Jefkins ; revised a. ed. Daniel Yadin. – 4th ed. – Harlow [etc.] : Prentice Hall, 2000. – XXI, 394 p. : ill., tab. – Iydex: p. 387-394. – Bibliogr.: p. 368-369. – (Financial Times). – ISBN 0-273-63435-6
10342
  Cherniak P. Advertising Agencies of Poland: Trenda of Modern Development / P. Cherniak, O. Cherniak // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 5. – P. 35-38. – ISSN 2306-028X
10343
  St John Advertising and the promotion industry / Maggie Jo St John. – New York [etc.] : Prentice Hall Europe, 1998. – XI, 117 p. : ill. – (Professional reading skills series ; Prentice Hall international English language teaching). – ISBN 0-13-720038-2
10344
  Sued Zulfiqar Ali Shah Advertising effects on firm economic performance / Sued Zulfiqar Ali Shah, Hammad Hassan Mirza, Qaisar Abbas // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 519-524 : tabl. – Bibliogr.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
10345
  Vanden Bergh Advertising principles : choice, challenge, change / Bruce G. Vanden Bergh, Helen Katz. – Illinois : NTC Busines Books, 1999. – XXII, 582 p. : ill. – Index: p. 555-582. – Bibliogr.: p. 543-550. – ISBN 0-8442-2990-3
10346
  Wells W. Advertising principles and practice / William Wells, Sandra Moriarty, John Burnett. – 7th ed. – Upper Saddle River : Peareson, Prentice Hall, 2006. – XXI, 592 p. : ill., tab. – Index: p. 581-592. – Bibliogr.: p. 575-580. – (Pearson International Edition). – ISBN 0-13-196881-5
10347
   Advocates of treason. Pamphlets.. – K., 1974. – 215с.
10348
   Advocates of treason: Ramphlets.. – K., 1980. – 180с.
10349
  Владимиров Л.Е. Advocatus miles : Пособие для уголовной защиты / Л.Е. Владимиров, проф. – Москва : Изд. кн. маг. и Юр. изд. Ив.Ив. Зубкова под фирмою "Законоведение" ; [Тип. М. Волковича], 1911. – XXIII, 230 с.


  Учебное пособие Л.Е.Владимирова состоит из одиннадцати отделов. В первом из них речь идет о задачах, приемах и этике уголовной защиты. В других разделах последовательно рассказывается об участии защитника в предварительном и судебном следствиях, в ...
10350
  Nair M.P. Adwaita vedanta as expounded by Sri Atmananda. / M.P. Nair. – Bombay, 1979. – 8с.
10351
  Kardos Pal Ady Endre - Moricz Zsigmond. / Kardos Pal, Kovacs Kalman. – Budapest, 1960. – 138с.
10352
  Kovalovszky Miklos Ady Endre eletem nyitott konyve / Kovalovszky Miklos. – Budapest, 1977. – 529с.
10353
  Parnicki Teodor Aecjusz ostatni Rzymianin / Parnicki Teodor. – Warszawa, 1956. – 378с.
10354
  Radandt Hans AEG-ein typischer Konzern / Radandt Hans. – Berl., 1958. – 76с.
10355
  Akurgal Ekrem Aegean: Birthplace of western civilization : History of east Greek art and culture 1050 - 333 BC / Akurgal Ekrem; Publications of the Metropolitan municipality of Izmir. – Izmir : Izmir publ., 2000. – 126p. : Ill. – (City library series ; 7). – ISBN 975-018-0045-5
10356
  Ebers G. Aegypten in Bild und Wort : dargestellt von unseren Ersten Kunstlern / beschrieben von Georg Ebers. – 2. unveranderte Aufl. – Stuttgart ; Leipzig : Verlag von Eduard Hallberger
Bd. 1. – 1879. – VII, 387, 1 Bl. K.
10357
  Ebers G. Aegypten in Bild und Wort : dargestellt von unseren Ersten Kunstlern / beschrieben von Georg Ebers. – 2. unveranderte Aufl. – Stuttgart ; Leipzig : Verlag von Eduard Hallberger
Bd. 2. – 1879. – VIII, 432, 1 Bl. K.
10358
  Tolstoi Alexei Aelita / Tolstoi Alexei. – M. – 288с.
10359
  Tolstoi Alexei Aelita / Tolstoi Alexei. – M., 1966. – 276с.
10360
  Tolstoi Alexej Aelita / Tolstoi Alexej. – Berlin, 1981. – 205с.
10361
  Kotljarevs"kyj I. Aeneida / Hrsg. von L. Rudnytzky und U. Schweier ; Deutsch von I. Katschaniuk-Spiech // Ukrainische Literatur / Ukrainische Freie Universitat. – Munchen, 2003. – Bd. 1 : Aeneida /I.Kotljarevs"kyj. – S. 1-242
10362
  Vergilius M.P. Aeneis. – Gotha, 1874. – S. 87-356
10363
  Vergilius M.P. Aeneis. – 2 auflage. – Gotha, 1892. – S. 427-632
10364
  Cutko Igor Aerei rossi / Cutko Igor. – Mosca, 1989. – 158с.
10365
   Aerial incident of 27 July 1955. (Israel v. Bulgaria: United States of America v. Bulgaria: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v.Bulgaria)., 1959. – 714 с.
10366
   Aerial incident of 4 september 1954 (United States of America v.Union of Soviet Socialist Republics).. – Leyden, 1958. – 38с.
10367
   Aerial incident of 7 november 1954. (United States of America v. Union of Soviet Socialist Republics).. – Leyden, 1954. – 47с.
10368
   Aerial incident of March 10-th, 1953. (United States of America v. Czechoslovakia).. – Leyden, 1953. – 44с.
10369
   Aerial incident of March 10-th, 1953. (United States of America v. Union of Soviet Socialist Republics).. – Leyden, 1952. – 56с.
10370
   Aerial surveys and intergrated studies.. – Paris
6. – 1968. – 575с.
10371
  Carafoli Elie Aerodinamica vitezelor mari. (Fluide compresibile) / Carafoli Elie. – Bucuresti, 1957. – 706с.
10372
   Aerodynamics of turbines and compressors.. – Princeton
14. – 1964. – 616с.
10373
   Aerodynamics propulsion structures and design practice / Bonney, Arthur, , Zucrow Maurice, Besserer Carl. – 3-d print. – Princeton, New Jersey, Toronto, D. Van Nostrand, 1956. – 12, 595 p. : fig. – (Principles of guided missile design)
10374
  Horejsi Milan Aerodynamika letajicich modelu. Profil, kridlo, vrtule / Horejsi Milan. – Praha, 1957. – 348с.
10375
  Rosciszewski J. Aerodynamika stosowana / J. Rosciszewski. – Warszawa : Ministerstwa Obrony Narodowej, 1957. – 416 s.
10376
   Aeronautical chart catalogue, 1966. – с. – ICAO is not a sales agency for charts
10377
   Aerosole in der Medizin : Symposium der Arbeitsgruppe "Aerjsjle in der Medizin" von 30-31 Mai 1968 in Berlin-Buch. – Jena : Friedrich-Schiller-Universitat Jena, 1969. – 272c.
10378
  Vasianovych H. Aesthetic Categories "Love", "Joy" and "Fear" in the Professional Activity of a Teacher / H. Vasianovych, G. Shewkun, K. Latyschevska // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian national university : scientific edition / Vasyl Stefanyk Precarpathian national university. – Ivano-Frankivsk, 2021. – С. 17-23. – (Series of Social and Human Sciences. Pedagogy ; vol. 8, № 1). – ISSN 2311-0155


  Естетичні категорії "любов", "радість" і "страх" у професійній діяльності педагога.
10379
  Liang Zi Aesthetic culture of basic school students as a subject of scientific-pedagogical research / Liang Zi, M. Boichenko // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 9 (113). – С. 343-351. – ISSN 2312-5993
10380
  Lorenc Iwona Aesthetic Participation as a Realisation of Social and Cultural Poiesis // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2018. – N 20 (29) : Participation and art. – P. 11-27. – ISSN 1641-9278
10381
  Kravchenko O. Aesthetic taste as the ability of judging in the philosophy of I. Kant // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 93
10382
   Aesthetics, Art, Life: A Collection of Articles.. – Moskow, 1988. – 312с.
10383
  Carriere M. Aesthetik. Die Idee des Schonen und ihre Verwirklichung im Leben und in der Kunst / M. Carriere. – 3. neu bearb. Aufl. – Leipzig : Brockhaus
1.Theil : Die Schonheit. Die Welt. Die Phantasie. – 1885. – XXII, 627 S.
10384
  Данилюк І.В. Aeternum Vale - прощай навіки : проза, вірші / Іван Данилюк ; [упоряд. Л.Г. Данилюк]. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 290, [2] с., [1] арк. портр. : іл., портр. – Сер. засн. в 1992 р. – (Видання журналу "Бористен"). – ISBN 966-525-581-9
10385
  Shoemaker F. Aethetic experience and the humanities. Modern ideas of esthetic experience in the reading of world literature : submitted in pertial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy, in the faculty of philosophy, Columbia University / F. Shoemaker. – New York : Columbia University Press, 1943. – XV, 341 p.
10386
  Kreindler A. Afazia / A. Kreindler, A. Fradis. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1970. – 319s.
10387
  Bouttats G. Afbedinge vande stadt ende Gasteel van Mongats, in opper Hongaryen Belegert, en ge attacquert door den Hr Capprare in Meert 1686 [Графічний матеріал] : [облога Мукачівського замку 1686 : візуальний ескіз замку та його укріплень : монохромна літографія] / [Gaspard Bouttats]. – [S. l. : s. n.], 1695. – 1 арк. (2 зобр., 1 рядок тексту) ; 17x27 cм : двоколір. офсет на ганчір"яному папері. – Зберігається в папці (50x66 cм) разом з іншими 28 зображеннями. - Бібліогр. запис здійснено за допомогою інтернету
10388
  Dobai Peter Afera plukovnika Redla / Dobai Peter. – Praha, 1990. – 461с.
10389
   Affair du temple de Preah Vihear. (Cambodge c.Thailande).
2. – 798с.
10390
   Affaire de l"interhandel. (Suisse c.Etats-Unis d"Amerique).. – Leyde, 1959. – 710с.
10391
   Affaire de la Barcelona traction, light and power company, limited. Nouvel le requete: 1962. (Belgique c.Espagne).
1. – 285с.
10392
   Affaire de la compagne du port, des quais et des entrepots de Beyrouth et de la Societe Radio-Orient.. – Leyden, 1960. – 150с.
10393
   Affaire du Temple de Preah Vihear
Т. 1. – 1962. – 688 с.
10394
   Affaire relative a certains emprunts norvegiens.. – Leyden
2. – 1957. – 316с.
10395
   Affaire relative a certains emprunts Norvegiens.. – Leyden
1. – 1957. – 688с.
10396
   Affaire relative a l"aplication de la convention de 1902 pour regler la tutelle des mineurs.. – Leyde, 1958. – 326с.
10397
  Boccara Affaires vous concernant / Boccara, Henri-Michel; Soret L. – Paris, 1975. – 83с.
10398
  Penfornis J.-L. Affaires.com : methode de francais des affaires: niveau avance / Jean-Luc Penfornis. – Paris : CLE international, 2006. – 127 p, : ill. – ISBN 209033176-3
10399
  Habert L. Affaires.com : cahier d"exercices: methode de francais des affaires: avance / Laurent Habert, Jean-Luc Penfornis. – [Paris] : CLE international, 2007. – 63 p. : ill. + Брошура "Affaires.com: cahier d"exercices: corriges"/J.-L. Penfornis e.a. 12 p. – На обкл.: Jean-Luc Penfornis, Laurent Habert. – ISBN 978-2-09-035430-0
10400
  Penfornis J.-L. Affaires.com : methode de francais des affaires : [niveau avance] : livre du professeur / Jean-Luc Penfornis. – Paris : CLE International, 2009. – 128 p. – На обкл. : Guide pedagogique. - Copyright : 2003. – ISBN 978-209-033177-6
10401
  Penfornis J.-L. Affaires.com : [methode de francais des affaires : niveau avance] / Jean-Luc Penfornis. – Paris : CLE International, 2010. – 127 p. : ill. – Copyright : 2003. – ISBN 978-2-09-033176-9
10402
  Habert L. Affaires.com : cahier d"exercices : methode de francais des affaires / Laurent Habert, Jean-Luc Penfornis. – [Paris] : CLE international, 2010. – 63 p. : ill. + Додаток (Affaires.com: cahier d"exercices: corriges / J.-L. Penfornis, L. Habert. 11,[1] p.). – Copyright: 2007.- На обкл.: Avance. Aut.: Jean-Luc Penfornis, Laurent Habert. – ISBN 978-2-09-035430-0
10403
   Affaires.com [Електронний ресурс. Звукозапис] : CD 1 : CLE international/Sejer, 2004. – 1 CD audio + додат. 2 с."Livre de e"eleve" / Penfomis J.-L. – Заголов. з етикетки диску. – ISBN 978-2-9-032599-7


  Електронний документ містить супроводжувальні матеріали до книги : Charliac L.[et al.]. Phonetique progressive du francais: avec 400 exercices. Paris, 2008.
10404
  Stemmle R.A. Affare Blum / R.A. Stemmle. – Berl., 1960. – 200с.
10405
  Kosogor A. Affect of internal stresses on cyclic martensitic transformations of Ti-Ni-Fe alloy / A. Kosogor, V. L"vov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 57-59. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  The influence of preliminary mechanical/thermal cycling on the transformational and deformational properties of shape memory alloys has been analysed in the framework of ferroelastic model of martensitic phase transformations. The Ti-Ni-Fe alloys, ...
10406
  Vovk O. Affective and cognitive issues of enhancing grammatical competence // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 49-57. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х


  Афективно-когнітивні проблеми удосконалення граматичної компетенції.
10407
  Ullrich Wolfgang Affen ernst genommen / Ullrich Wolfgang. – Leipzig : Neumann Verlag, 1961. – 279S.
10408
  Sepp A. Affine models in mathematical finance: an analytical approach / Artur Sepp. – Tartu : Tartu university press, 2007. – 149р. – (Dissertationes mathematicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1024-4212 ; 52). – ISBN 978-9949-11-609-6
10409
  Chaiken I. Affinity Chromatography and Biological Recognition / I. Chaiken, M. Wilchek, I. Parikh : Academic Press, 1983. – 515p.
10410
  Савелій С. Affirmative action: terminology and typology of measures // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – P. 270-271
10411
   Afganistan 2014 - rok zwyciestwa czy rok porazki? : doswiadczenia dla przyszlosci / Inst. Studiow Miedzynar. UWr., Zaklad polityki zagranicznej RP, Pracownia Koordynacji Badan i Dydaktyki Bezpieczenstwa Narodowego ; red. nauk.: Artur Drzewicki, Grzegorz Rdzanek. – Wroclaw : BEL Studio, 2015. – 247 s. : il., tab. – ISBN 978-83-7798-163-4
10412
   Afganistan: the revolution continues.. – M., 1984. – 237с.
10413
  Auboyer Jeannine Afghanistan und seine Kunst. / Auboyer Jeannine. – Prague, 1968. – 76с.
10414
  Popov S.A. Afilado y suavizado de herramientas cortantes / S.A. Popov. – M., 1984. – 225с.
10415
   Afirmarea statelor nationale independente unitare din centrul si sud-estul Europei (1821-1923).. – Bucuresti, 1979. – 275с.
10416
  Edelman Bos M J.B. Afkomst van toekomst : de uitdaging van organisationele strategie-ontwikkeling: rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de bedrijfskunde in het bijzonder de organisatiestrategie... / J.B.M. Edelman Bos. – Delft : Delftse universitaire pers, 1978. – 32 blz.
10417
  Wilde O. Aforyzmy / O. Wilde; Wstep,wybor i przekl.M.Dobrosielski. – Warszawa : PIW, 1974. – 71 s. – (Ser.:"Biblioteczka aforystow")
10418
  Shaw George Bernard Aforyzmy / Shaw George Bernard; Wyb.i wstep.opatr.M.Metelska;Przeloz.M.Metelska i i. – Warszawa : PIW, 1975. – 63s. – (Ser.:"Biblioteczka aforystow")
10419
  Dostojewski Fiodor Aforyzmy / Dostojewski Fiodor. – Warszawa, 1976. – 59с.
10420
  Diakonoff I.M. Afrasian languages. / I.M. Diakonoff. – Moscow, 1988. – 142с.
10421
  Gromiko Anatoli Africa-progresso, dificultades, perspectivas / Gromiko Anatoli. – M., 1983. – 270с.
10422
  Edge W. Africa / Wayne Edge. – 11th ed. – Dubuque : McGraw-Hill/Dushkin, 2006. – 13,306 p. : ill. – (Global studies). – ISBN 0-07-319535
10423
  Solodovnikov V.G. Africa fights for independence / V.G. Solodovnikov. – Moscow, 1970. – 149с.
10424
   Africa in Soviet Studies: Annual, 1988.. – Moscow, 1989. – 293с.
10425
   Africa in world politics.. – Moscow, 1990. – 190с.
10426
  Braginsky M. Africa wine freedom. / M. Braginsky. – 2 suppl. edit. – M. – 188с.
10427
   Africa yesterday and today.. – New York
7. – 1979. – 394с.
10428
  Radelet S. Africa"s Rise - Interrupted? // Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington, 2016. – Vol. 53, Nr 2 : Africa. Growth"s ups and downs. – P. 6-11. – ISSN 0015-1947


  The region"s future depends on much more than fluctuations in commodity prices.
10429
   Africa: a study guide to better understanding.. – Bloomington, 1970. – 33с.
10430
   Africa: adjusting to the challenges of globalization : Proceedings of a seminar held in Paris, May 4-5, 1998. – Washington : International Monetary Fund, 1999. – XII, 201p. – ISBN 1-55775-829-8
10431
  Harden Blaine Africa: dispatches from a fragile continent / Harden Blaine. – New York, London, 1990. – 333с.
10432
   African agricultural development. Reflections on the major lines of advance and the barriers to progress.. – N.Y.
6. – 1966. – 244с.
10433
  Hoagland Edward African calliope: a journey to the Sudan / Hoagland Edward. – Harmondsworth, 1987. – 272с.
10434
   African Conference on the rule of law.. – Geneve, 1961. – 181с.
10435
  Pawlowska Aneta African contemporary art and the curatorial turn // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2015. – N 17 (26) : Artistic turns. – P. 219-237. – ISSN 1641-9278
10436
  Ardrey R. African genesis : A Personal Investigation into the Animal Origins and Nature of Man / R. Ardrey. – New York : Dell Publishing Co., Inc., 1961. – 384p.
10437
  Boughton J.M. African Independence // The IMF and the force of history : events that have shaped the global institution / J.M. Boughton. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 21-22. – ISBN 978-1-49830-683-6
10438
  Stapleton Chris African rock: the pop music of a continent / Stapleton Chris, May Chris. – New York, 1990. – 373с.
10439
  Rive Richard African songs / Rive Richard. – Berl., 1963. – 150с.
10440
  Ikonnikova M. African studies as a part of philologists" professional training in the USA // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – P. 41-46. – ISSN 2308-4081


  Філологи - африканісти у межах професійної підготовки в США.
10441
   African violet (The African violet magazine) : The Magazine exclusively dedicated to the growing of beautiful African violets. – Beaumont. – ISSN 0002-0265
Vol. 48, N 3. – 1995
10442
   African violet (The African violet magazine) : The Magazine exclusively dedicated to the growing of beautiful African violets. – Beaumont. – ISSN 0002-0265
Vol. 48, N 4. – 1995
10443
   African violet (The African violet magazine) : The Magazine exclusively dedicated to the growing of beautiful African violets. – Beaumont. – ISSN 0002-0265
Vol. 48, N 5. – 1995
10444
   African violet (The African violet magazine) : The Magazine exclusively dedicated to the growing of beautiful African violets. – Beaumont. – ISSN 0002-0265
Vol. 48, N 6. – 1995
10445
   Africana Marburgensia. – Marburg. – ISSN 01745603
Vol. 30, № 2. – 1997
10446
   Africana Marburgensia. – Marburg. – ISSN 01745603
Vol. 30, N 1. – 1997
10447
   Africana Marburgensia. – Marburg. – ISSN 01745603
Special issue, 17. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10448
   Africana Marburgensia. – Marburg. – ISSN 01745603
Vol. 31, N 1/2. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10449
   Africana Marburgensia. – Marburg. – ISSN 01745603
Vol. 32, N 1/2. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10450
   Africana Marburgensia. – Marburg. – ISSN 0174-5603
special issue 18. – 2000
10451
  Stovickova Vera Africke perokresby / Stovickova Vera. – Praha, 1960. – 116с.
10452
  Parizek Ladislav Africke svitani / Parizek Ladislav. – Praha, 1952. – 147с.
10453
  Majerova Marie Africke vteriny / Majerova Marie. – Praha, 1954. – 222с.
10454
  Bartsch Ernst Afrika / Bartsch Ernst. – Lpz., 1964. – 224с.
10455
  Bartsch E. Afrika / E. Bartsch, W. Nolle. – Leipzig, 1972. – 216с.
10456
   Afrika. – Gotha, 1989. – 432с.
10457
  Stovickova Vera Afrika rok jedna / Stovickova Vera. – Praha, 1963. – 154с.
10458
  Kartun Derek Afrika, Afrika! Ein Kontinent richtet sich auf. / Kartun Derek. – Berl., Dietz, 1955. – 104с.
10459
  Bodrogi Tibor Afrikanische Kunst / Bodrogi Tibor; Seemann E.A. – Lpz., 1967. – 131с.
10460
  Bodrogi T. Afrikanische Kunst / T. Bodrogi. – Leipzig, 1969. – 131с.
10461
  Abramova Svetlana Afrique: quarte siecles de traite des noirse. / Abramova Svetlana. – Moscou, 1988. – 259с.
10462
  Ratajski Lech Afryka / Ratajski Lech. – Warszawa, 1966. – 700с.
10463
  Wachowiak E. Afryka poety / E. Wachowiak. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1958. – 59 s.
10464
   Afryka. Zbior artykulow.. – Warszawa, 1956. – 316с.
10465
  Daszkowski E. Afrykanskie spotkania : Opowiadania / E. Daszkowski. – Poznan : Poznanskie, 1975. – 227 s.
10466
  Daszkowski Eugeniusz Afrykanskie spotkania. / Daszkowski Eugeniusz. – Poznan, 1975. – 227с.
10467
  Glassman A. After Ebola // Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington, 2016. – Vol. 53, Nr 2 : Africa. Growth"s ups and downs. – P. 25. – ISSN 0015-1947


  African countries have made some progress in improving health systems, but holes remain.
10468
  Vovchok M. After finishing school = Інститутка : a story / Marko Vovchok ; [transl. from the Ukrainian by Oles Kovalenko]. – Kiev : Dnipro Publishers, 1983. – 123, [4] p.
10469
  Picha Volodimir After Hours Soviet Worker at Leisure / Picha Volodimir. – K., 1989. – 62с.
10470
  Stassinopoulos Arianna After reason / Stassinopoulos Arianna. – New York, 1978. – 240с.
10471
  Hewison Kevin After the Asian crisis: challenges to globalisation : An inaugural public lecture... / Hewison Kevin. – Armidale : The University of New England, 1999. – 19p. – (The 1999 lecture series). – ISBN 1-86389-653-8
10472
  Kirk Marshall After the ball: how America conquer its fear and hatred of gays in the 90s. / Kirk Marshall, Madsen Hunter. – New York, 1990. – 398с.
10473
  Gruss B. After the Boom: Commodity Prices and Economic Growth in Latin America and the Caribbean // Latin America : new challenges to growth and stability / ed.: Dora Iakova, Luis M. Cubeddu, Gustavo Adler, and Sebastian Sosa. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 39-67. – ISBN 978-1-49832-816-6
10474
  Abert Geoffry After the crash: how to survive and prosper during the depression of the 1980s. / Abert Geoffry. – New York, 1979. – 298с.
10475
   After the Holodomor : the enduring impact of the great famine on Ukraine / ed.: Andrea Graziosi, Lubomyr A. Hajda, Halyna Hryn ; Ukrainian Research Inst. Harvard Univ. – Cambridge : Harvard University, 2013. – XXXVIII, 283 p. – Incl. index. – Bibliogr. in the notes. – (Harvard papers in Ukrainian studies / ed. board: M.S. Flier [et al.]). – ISBN 978-1-932650-10-5
10476
  Dahl Robert After the revolution? / Dahl Robert. – New Haven, London, 1990. – 145с.
10477
  Moritz M. After the Wall: Women And News Media Practies in the Context of Political Change // Creating a free press in Eastern Europe / J. Jirak, O.V. Johnson, F.L. Kaplan, M. Kayal, B. et al. Kopplova. – Athens : The University of Georgia, 1993. – P. 53-80. – ISBN 0-943089-04-2
10478
  Mura David After we lost our way. / Mura David. – New York, 1989. – 80с.
10479
  Ritcheson Charles Aftermath of revolution : british policy toward the Unites Ststes 1783-1795 / Ritcheson Charles. – New York : Norton & co., 1971. – XIX, 505 p. – ISBN 393-00553-4
10480
  Theriault Y. Agaguk / Y. Theriault; Illustration: J.Tremblay. – Montreal : L"Actuelle, 1971. – 327 p. : ill.
10481
  Amosoff N. Against All Odds: A book of Joy and Sorrow With Diary and Digressions / N. Amosoff. – Kiev : Dnipro, 1990. – 255p.
10482
  Lenin V.I. Against imperialist war. / V.I. Lenin. – M., 1978. – 387с.
10483
  Sporn Paul Against itself : The federal theater and writers" projects in the Midwest / Sporn Paul. – Detroit : Wayne state univ. press, 1995. – 373p. – ISBN 0-8143-2590-4
10484
  Mirowski Philip Against mechanism: protecting economics from science / Mirowski Philip. – Totowa, 1988. – 250с.
10485
  Harrison Russell Against the American dream : essays on Charles Bukowski / Harrison Russell. – Santa Rosa : Black sparrow press, 1995. – 323p.
10486
  Archie Brown Against the Fuhrerprinzip: For Collective Leadership // Daedalus : journal of the Americal academy of arts and sciences / American academy of arts and sciences. – Cambridge, 2016. – Vol. 145, Nr 3. – P. 109-123. – ISSN 0011-5266
10487
  Mirchuk Petro Against the invaders : Taras Chuprynka - Roman Shukhevych: commander-in-chief of the UPA / Transl. from Ukr. by I. Mirchuk; Ed. by M. Kiciuk. – New York : Society of veterans of the Ukrainian insurgent army, 1997. – 160p.
10488
  Kazantsev A. Against the wind. / A. Kazantsev. – M. – 192с.
10489
  Kazantsev A. Against the wind. / A. Kazantsev. – Moscow : Foreign languages publishing hous, 1955. – 190 с.
10490
  Jeffries R. Against time! / R. Jeffries. – New York a.o. : Scholastic book services, 1968. – 159 p.
10491
  Vidal Bolano Agasallo de sombras / Roberto Vidal Bolano. – Santiago : El Correo Gallego, 1992. – 93 p. – (Biblioteca 114 ; 86). – ISBN 84-85553-97
10492
  Caballero Bonald Agata ojo de gato / Caballero Bonald. – Barcelona : Editorial Anagrama, 1992. – ISBN 84-339-0943-6
10493
  Krzyszton Barbara Agata. / Krzyszton Barbara. – Warszawa, 1974. – 183с.
10494
   Age-related changes in FTIR and raman spectra of human blood / T. Makhnii, O. Ilchenko, A. Reynt, Y. Pilgun, A. Kutsyk, D. Krasnenkov, M. Ivasyuk, V. Kukharskyy // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 10
10495
   Age and Gender Recognition Using Ear Features / Ayesha Shahid, Khurram Zeeshan Haider, Muhammad Awais, Burhan Mohy-ud-din, Naila Kousar, Ismat Nawaz // International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia, 2019. – Y. 11, № 1. – P. 33-40. – ISSN 1313-8251
10496
  Shaikin D.N. Age criteria and definitions of youth at the labor market in Kazakhstan // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 571-575 : tabl., fig. – Bibliogr.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
10497
  Man F. Age discrimination at work and some reflections from job ads: The case of Turkey // European journal of management issues : academic journal / ed. board: T. Grynko, Y. Bogodistov, I. Privarnikova [et al.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 28 (4). – С. 162-169. – ISSN 2519-8564
10498
  Kendig W.L. Age discrimination in employment / William L. Kendig. – New York : AMACOM, a division of American management assoc., 1978. – 83 p. – (An AMA management briefing / American management associations). – ISBN 0-8144-2210-1
10499
   Age related features water of electrolytes transport through the epithelium of rats colon and their correction with multiprobiotic "Symbiter acidophilus" concentrated / N. Skochko, M. Cherpak, E. Torgalo, D. Jankowski // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 45-48. – (Біологія ; вип. 3 (65)). – ISSN 1728-3817


  The transport of water and electrolytes across the epithelium of the colon in rats of different ages was studied. It was found that at the 21 and 24 month old rats absorption of water and Na + and Cl- ions significantly increased, which is one of the ...
10500
   Age related post-traumatic changes of the sensorimotor cortex and the hippocampus and their correction using the gene therapy / D.V. Savitska, S.A. Mikhalsky, V.V. Biloshytsky, N.V. Skrypnyk, Kvitnytska-Ryzhova // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – P. 55-56
10501
   Age span formation in granitoids of Ukrainian Shield / L. Stepanyuk, O. Hrinchenko, T. Dovbush, O. Ziultsle, N. Konoval, T. Mironchuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020


  The paper discusses Berdychiv type granitoids that have always stirred up interest among researchers of the Ukrainian Shield. These rocks include minerals that are uncharacteristic of granites - cordierite, sillimanite, andalusite - and are closely ...
10502
  Oliinyk O. Age technologies in leisure activities // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – P. 56-60. – ISSN 2226-3209
10503
  Epstein Edward Jay Agency of fear. / Epstein Edward Jay. – New York, 1977. – 352с.
10504
   Agenda electricianului. 1951., 1954. – 140с.
10505
   Agenda of the EU-Ukraine association as a part of association agreement preparation // Порядок денний асоціації Україна - ЄС як частина підготовки угоди про асоціацію : результати громад. моніторингу у 2010 - 2011 роках / за заг. ред. Юлії Тищенко ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. (УНЦПД), Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій, Центр політ.-прав. реформ. – Київ : Агенство "Україна", 2012. – P. 1-104 : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2157-90-1
10506
  Strumph-Wojtkiewicz Stanislaw Agent N.1 / Strumph-Wojtkiewicz Stanislaw. – Warszawa, 1964. – 284с.
10507
  Strumph-Wojtkiewicz Stanislaw Agent Nr. 1 / Strumph-Wojtkiewicz Stanislaw. – Warszawa, 1959. – 320с.
10508
  Sowa Pawel Agent Rabe / Sowa Pawel. – Warszawa, 1976. – 186с.
10509
  Litan Jan Agent z ``E-Fall`` / Litan Jan. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1964. – 232s. – (Labirynt)
10510
  Пуховець Д. Agentes in Rebus в Римській імперії IV-V ст. від Р.Х. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2022. – № 4 (40), жовтень-грудень. – С. 24-37. – ISSN 1998-4634
10511
  Сєров Костянтин Agentskiy: 7 років на шляху до нової якості сервісу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 16-17 : фото. – ISSN 1998-8044
10512
  Michajlov B. Agentura Wall streetu vo svazc priemyselnych odborov USA (Zlte odbory bez masky) / B. Michajlov. – Bratislava, 1953. – 125с.
10513
   Ageographical dimension of resource endowment of Ukrainian territories / S.I. Uliganets, S.Y. Syrovets, N.S. Koroma, M.A. Molochko // Journal of geology, geography and geoecology / Oles Gonchar Dnipro National University ; ed.-in-chief Manyuk V. ; ed. board: Andrzej Tomasz Solecki, Sasmaz Ahmet, Sherstyuk Natalya Petrivna [et al.]. – Dnipro, 2021. – Vol. 30 (3). – С. 589-596. – ISSN 2617-2909
10514
  Beulig Gerhard Agfacolor-Aufnahme und Kopiermaterialen / Beulig Gerhard. – Halle, 1959. – 64с.
10515
  Luhr Franz Agfacolor / Luhr Franz, A. Nurnberg, H. Schrader. – Halle, 1958. – 232с.
10516
  Todorov Aleksandar Aggregate Concentration, Market Size and EU Integration: Evidence from Southeast Europe // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2018. – Vol. 62, № 3/4. – P. 185-199. – ISSN 2367-6361
10517
  Tammann G. Aggregatzustande : die zustandsanderungen der materie in abhangigkeit von druck und temperatur / G. Tammann. – Leipzig, 1922
10518
  Fihurnyi Y. Aggression of the Russian Federation against Ukraine: backgrounds, course and modern social consequences / Yuriy Fihurnyi ; Min. of Education and Science of Ukraine, Research Inst. of Ukr. Studies. – Kyiv : Lesya Ltd., 2017. – 59, [1] p. – Bibliogr.: p. 47-59. – ISBN 978-617-7530-16-8


  В пр. №1717454 напис: Класному українському Історику!, Надії Української Держави!, Надійному колезі й другу!, з повагою від автора! 19ю12ю2017 р. Підпис.
10519
  Павлова Н.Л. Agile-трансформація управління проєктами розвитку транспортно-експедиторських компаній : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Павлова Наталія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. морський ун-т. – Одеса, 2021. – 25 с. – Бібліогр.: 23 назви
10520
  Клавдіч В. Agile Based Teaching of Legal English // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – P. 280-282
10521
  Bogdanova M. Agile project management in public sector - methodological aspects / M. Bogdanova, E. Parashkevova, M. Stoyanova // Journal of european economy / Ternopil National Economic University ; ed.-in-ch. Y. Savelyev ; ed. board: K. Borsekova, O. Bulatova, J. Ciburiene [et al.]. – Ternopil, 2020. – Vol. 19, N 2 (73), april - june. – Р. 283-298. – ISSN 2519-4070
10522
  Bockhaus-Odenthal Agilitаt uber unternehmensgrenzen hinaus / Bockhaus-Odenthal, P. Siegfried // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 14-24. – (Економіка ; вип. 3 (216)). – ISSN 1728-3817


  Unternehmen verlassen sich bei der Entwicklung von Software und L?sungen h?ufig auf das Know-How externer Dienstleister. Moderne Arbeits- und Kollaborationsformen ver?ndern gleichzeitig die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen. Wie ...
10523
   Aging and biological rhythms. – New York and London : Plenum Press, 1978. – 342p. – (Advances in Experimental Medicine and Biology ; Vol. 108)
10524
   Aging parents and you. / Anders, on-Ellis, Eugenia, , Dryan, , Marsha. – New York, 1988. – 270с.
10525
  Hollaender Felix Agnes Feustels Sohn / Hollaender Felix. – Berlin : Kronen, 1968. – 304 s.
10526
  Bronte Anne Agnes Grey / Bronte Anne. – London : Penguin books, 1994. – [5],302p. – ISBN 0-14-062108-3
10527
  Drzewinska Elzbieta Agnieszka / Elzbieta Drzewinska. – 2-e wyd. – Wroclaw : Ossolineum, 1970. – 159s.
10528
  Siesicka Krystyna Agnieszka / Siesicka Krystyna. – Warszawa, 1974. – 130с.
10529
  Mach W. Agnieszka corka Kolumba / Wilhelm Mach. – Warszawa : Czytelnik, 1965. – 376 s. – (Biblioteka powszechna)
10530
  Kreindler A. Agnozii si Apraxii / A. Kreindler. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1977. – 156s.
10531
  Blond Georges Agonia trzeciej Rzeczy 1944-1945 / Blond Georges. – Poznan, 1957. – 380с.
10532
   Agrarian Bulletin of the Black Sea Littoral = Аграрний вісник Причорномор"я : scientific journal / Odessa State Agrarian University ; Ed board: Broshkov M.М., V. Balatsky, I. Bankovska [et. al.]. – Odessa : [s. n.]. – ISSN 2707-1154
Iss. 94. – 2019. – 182 p. – Резюме укр., рос., англ. мовами
10533
   Agrarian Bulletin of the Black Sea Littoral = Аграрний вісник Причорномор"я : scientific journal / Odessa State Agrarian University ; Ed board: Broshkov M.М., V. Balatsky, I. Bankovska [et. al.]. – Odessa : [s. n.]. – ISSN 2707-1154
Iss. 95. – 2019. – 219 p. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2019 р. журн. вих. укр. мов. "Аграрний вісник Причорномор"я"
10534
   Agrarian Bulletin of the Black Sea Littoral = Аграрний вісник Причорномор"я : scientific journal / Odessa State Agrarian University ; ed. board: O. Danchuk, V. Balatsky, I. Bankovska [et al.]. – Odessa : [s. n.]. – ISSN 2707-1154
Iss. 96. – 2020. – 205, [1] p. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2019 р. журн. вих. укр. мов. "Аграрний вісник Причорномор"я"
10535
   Agrarian Bulletin of the Black Sea Littoral = Аграрний вісник Причорномор"я : scientific journal / Odessa State Agrarian University ; ed. board: O. Danchuk, V. Balatsky, I. Bankovska [et al.]. – Odessa : [s. n.]. – ISSN 2707-1154
Iss. 97. – 2020. – 194, [1] p. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2019 р. журн. вих. укр. мов. "Аграрний вісник Причорномор"я"
10536
   Agrarian Bulletin of the Black Sea Littoral = Аграрний вісник Причорномор"я : scientific journal / Odessa State Agrarian University ; ed. board: O. Danchuk, V. Balatsky, I. Bankovska [et al.]. – Odessa : [s. n.]. – ISSN 2707-1154
Iss. 98. – 2020. – 128 р. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2019 р. журн. вих. укр. мов. "Аграрний вісник Причорномор"я"
10537
   Agrarian Bulletin of the Black Sea Littoral = Аграрний вісник Причорномор"я : scientific journal / Odessa State Agrarian University ; ed. board: M.Broshkov, O. Danchuk, I. Bankovska [et al.]. – Odessa : [s. n.]. – ISSN 2707-1154
Iss. 101. – 2021. – 85, [1] р. – Резюме укр., англ. мовами. До 2019 р. журн. вих. укр. мов. "Аграрний вісник Причорномор"я"
10538
   Agrarian Bulletin of the Black Sea Littoral = Аграрний вісник Причорномор"я : scientific journal / Odessa State Agrarian University ; ed. board: M.Broshkov, O. Danchuk, I. Bankovska [et al.]. – Odessa : [s. n.]. – ISSN 2707-1154
Iss. 102/103. – 2022. – 137, [1] р. – Резюме укр., англ. мовами. До 2019 р. журн. вих. укр. мов. "Аграрний вісник Причорномор"я"
10539
   Agrarian Bulletin of the Black Sea Littoral = Аграрний вісник Причорномор"я : scientific journal / Odessa State Agrarian University ; ed. board: M.Broshkov, O. Danchuk, I. Bankovska [et al.]. – Odessa : [s. n.]. – ISSN 2707-1154
Iss. 104/105. – 2022. – 239, [1] p. – Резюме укр., англ. мовами. До 2019 р. журн. вих. укр. мов. "Аграрний вісник Причорномор"я"
10540
   Agrarian Bulletin of the Black Sea Littoral = Аграрний вісник Причорномор"я : scientific journal / Odessa State Agrarian University ; ed. board: M.Broshkov, O. Danchuk, I. Bankovska [et al.]. – Odessa : [s. n.]. – ISSN 2707-1154
Iss. 106. – 2023. – 147, [1] p. – Резюме укр., англ. мовами. До 2019 р. журн. вих. укр. мов. "Аграрний вісник Причорномор"я"
10541
   Agrarian Bulletin of the Black Sea Littoral = Аграрний вісник Причорномор"я : scientific journal / Odessa State Agrarian University ; ed. board: M.Broshkov, S. Umynskyi, I. Bankovska [et al.]. – Odessa : [s. n.]. – ISSN 2707-1154
Iss. 107. – 2023. – 147, [1] p. – Резюме укр., англ. мовами. До 2019 р. журн. вих. укр. мов. "Аграрний вісник Причорномор"я"
10542
  Kornovenko S. Agrarian policy in Ukraine during the National-Democratic Revolution of 1917-1921: experience for contemporary agrarian transformations // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 4 (32), жовтень - грудень. – С. 92-102. – ISSN 1998-4634
10543
   Agrarian relations in the USSR. – M., 1980. – 199с.
10544
  Tischler W. Agrarokologie / W. Tischler. – Jena : VEB Gustav Fischer Verlag, 1965. – 499S. : Mit 150 Abbildungen und 5 Tabellen im Text
10545
   Agreement astablishing the African Development Bank.. – N.Y., 1964. – 38с.
10546
  Kokhanovska O.V. Agreement on creation by order and use of the object of intellectual property rights / O.V. Kokhanovska, V.O. Bazhanov // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2022. – Т. 29, № 1. – С. 139-148. – ISSN 1993-0909
10547
  Dmytrenko V.V. Agreements on Administration of Titles to Knowhow // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; the ed. board membeers: Andon P., Andronati S., Babayev E. [et. al.]. – Kiev, 2019. – Vol. 15, № 3. – С. 62-75. – ISSN 2409-9066


  Угоди про адміністрування назв ноу-хау.
10548
  Proektor D.M. Agresja i katastrofa. Kierownictwo wojskowe faszystowskich Niemiec w drugiej wojnie swiatowej 1939-1945 / D.M. Proektor. – Warszawa, 1973. – 672с.
10549
  Kosewski Marek Agresywni przestepcy / Kosewski Marek. – Warszawa, 1977. – 329с.
10550
  Popovici-Lupa Agricultura / N.O. Popovici-Lupa. – Bucuresti : Romaneasca, 1922. – 357 p.
10551
  Ivontchik P.N. Agricultura da Africa Tropical / P.N. Ivontchik. – Moscovo : Mir, 1989. – 389p.
10552
  Stan Apostol Agricultura romaneasca in faza finala a clacasiei 1831-1864 = Romanian agriculture in the final stage of corvee / Stan Apostol; Institutul de istorie "N. Iorga". – Bucuresti : Edit. Acad. Romane, 1994. – 191p. – ISBN 973-27-0462-4
10553
  Corfus I. Agricultura Tarii Romanesti in Prima Jumatate a Secolului al XIX-Lea / I. Corfus. – Bucuresti : Ed. Academiei Republicii Socialiste Romania, 1969. – 403s.
10554
   Agricultural planning and village community in Israel.. – Paris, 1964. – 160с.
10555
   Agricultural Production in Eastern Europe: History, Current Status, and Prospects of the Development for Innovation / O. Garazha, I. Cherneha, V. Ulanchuk, O. Skus, O. Nepochatenko // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National academy of sciences of Ukraine ; ed. board: V. Semynozhenko, І Pritula, Е. Libanova [et al.]. – Kyiv, 2023. – Vol. 19, № 2 (110). – С. 83-98. – ISSN 2409-9066
10556
  El-Banna Ali Ali Agricultural production in Lebanon in ten years (1958-1968) / El-Banna Ali Ali. – Beirut, 1970. – 76с.
10557
   Agricultural statistics. 1951.. – Washington, 1951. – 742с.
10558
  Trygub O. Agricultural Training in Agricultural Educational Institutions of Kherson Hubernia in the Second Half of the 19th - early 20th century // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2023. – № 3 (43), липень-вересень. – С. 67-95. – ISSN 1998-4634


  Аграрна освіта у сільськогосподарських навчальних закладах Херсонської губернії другої половини ХІХ – на початку ХХ ст.
10559
  Yadav Mani Upadhyaya Agriculture and economic development in Nepal: an analysis from the perspective of Kautilya’s Arthashastra // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – P. 82-90. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 9). – ISSN 2310-9513
10560
  Popov V. Agriculture in the USSR / V. Popov. – M., 1967. – 240с.
10561
   Agriculture land reforms and economic development.. – Warszawa
10. – 1964. – 284с.
10562
  Shubravska O.V. Agriculture of Ukraine: state and resource development opportunities / O.V. Shubravska, K.O. Prokopenko // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – P. 19-25. – ISSN 2221-1055
10563
   Agriculture pratique.. – М., 1957. – 100с.
10564
  Karkabi Zahi Agriculture. / Karkabi Zahi, Carrera Yeronimo. – M., 1978. – 40с.
10565
  Сивоглаз Л. Agrimonia eupatoria L. у природних та штучних фітоценозах / Л. Сивоглаз, Л. Гулега, М. Калініна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 26-27. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати комплексного дослідження перспективного для офіційної медицини виду - Agrimonia eupatoria L. У природних та штучних фітоценозах. The results of the complex investigations of medicinal species Agrimonia eupatoria L. in the natural ...
10566
  Halperin Haim Agrindus. / Halperin Haim. – Lond., 1963. – 214с.
10567
  Schuder Rosemarie Agrippa und das Schiff der Zufriedenen / Schuder Rosemarie. – Berlin, 1977. – 377с.
10568
  Schuder Rosemarie Agrippa und Das Schiff der Zufriedenen / Schuder Rosemarie. – Berlin, Weimar, 1987. – 355с.
10569
  Szygula A. Agritourism as the best form of enterpreneurship in the polish countryside // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – P. 125-132. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 34). – ISSN 2078-4333
10570
   Agrobacterium tumefaciens - ассоциативная азотфиксирующая бактерия / Фунг Тхи Ми (Вьетнам), Н.А. Манучарова, А.Л. Степанов, Л.А. Поздняков, О.В. Селицкая // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 50-55 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – (Почвоведение ; № 3). – ISSN 0201-7385
10571
   Agroclimatological methods = Methodes agroclimatologiques : Proceedings of the Reading Symposium. – Paris : UNESCO
7 : Natural resources research. – 1968. – 392p.
10572
  Dzienia S. Agroekologiczne podstawy produkcji roslinnej : Skrypt dla studentow kierunku ochrona srodowiska / S. Dzienia, B. Romek, E. Wrzesinska; Akademia rolnicza w Szczecinie. – Szczecin, 2001. – 84s,. – ISBN 83-87327-08-5
10573
  Aranchii V. Agronomic Meetings as a Means of Modernization of Agriculture in Ukraine in the Early Twentieth Century (as Exemplified in Poltava Region) / V. Aranchii, M. Yakymenko, T. Sharavara // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (555), листопад - грудень. – С. 69-78. – ISSN 0130-5247


  Агрономічні наради як засіб модернізації сільського господарства України на початку ХХ століття (на прикладі Полтавської губернії). The aim of the research is to determine the reasons, form, content and consequences of such a social phenomenon as ...
10574
   Agronomy. – Москва, 1958. – 248с.
10575
   Agrotechnika. – Wyd. 3. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1956. – 877s.
10576
   Agrotehnica kusimusi Eesti NSV-s = Вопросы развития агротехники в Эстонской ССР. – Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1957. – 160s. – естонською та російською мовами
10577
  Martin Gaite Agua pasada : (articulos, prologos y discursos) / Martin Gaite. – Barcelona : Editorial Anagrama, 1993. – ISBN 84-339-1368-9
10578
  Leipoldt Johannes Agypten / Leipoldt Johannes. – Lpz., 1962. – 68с.
10579
   Agypten. – Munchen ; Luzem : Verlag C.J. Bucher GmbH, 1992. – 223 S. : ill. – ISBN 3 7658 0463 0
10580
   Agypten.. – Lpz., 1960. – 36с.
10581
  Koszegi Imre Agyudorges Budaorsnel / Koszegi Imre. – Budapest, 1967. – 376с.
10582
  Dahl Roald Ah, sweet mystery of life. / Dahl Roald. – Harmondsworth, 1989. – 162с.
10583
  Heym Stefan Ahasver / Heym Stefan. – Berlin, 1989. – 287с.
10584
   Ahatanhel Krymsky, 1871-1942 // Видатні діячі України минулих століть : меморіальний альманах / [гол. ред. О. Шокало ; редкол.: В. Абліцов, В. Антонів, М. Антонович та ін.]. – Київ : Компанія Євроімідж, 2001. – С. 281. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-05-6; 966-7867-06-4
10585
  Chernetska O. Ahhlication of neoliberal theory in the energy sphere of Ukraine in a post-crisis period // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С. 233-246
10586
  Badiou Alain Ahmed le Subtil. / Badiou Alain. – Paris, 1994. – 92с.
10587
  Vavra J.R. Ahmed ma hlad / J.R. Vavra. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1972. – 270 s.
10588
  Badiou Alain Ahmed philosophe suiei de Ahmed se fache. / Badiou Alain. – Paris, 1995. – 153с.
10589
  Zelk Zoltan Ahogy a koteltancosok / Zelk Zoltan. – Budapest : Szepirodalmi konyvkiado, 1975. – 162 L.
10590
  Turek Ludwig Ahoi, Dufte Wanne / Turek Ludwig. – Berlin, 1974. – 285с.
10591
   Ahol a sziget kezdolik.. – Budapest, 1970. – 340с.
10592
   AhtiBEPS regulations // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 24 января (№ 4). – С. 3. – ISSN 1563-6755


  В КНУ имени Тараса Шевченка национальные и иностранные судьи, ученые и адвокаты обсудят необходимость BEPS для Украины. В рамках мероприятия будут проанализированы основные тенденции деофшоризации бизнеса, а также влияние правил BERS на национальные ...
10593
   Aianduse arendamise kusimusi Eesti NSV-s = Вопросы развития садоводства в Эстонской ССР. – Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1957. – 196s. – естонською та російською мовами
10594
  Hossain S. Aid and growth in bangladesh: a reassessment / S. Hossain, R. Mitra, T. Abedin // Journal of european economy : Ternopil national economic university ; ed.-in-ch. Y. Savelyev ; ed. board: K. Borsekova, J. Ciburiene, O. Dzyublyuk [et al.] / Ternopil national economic university ; ed.-in-ch. Y. Savelyev ; ed. board: K. Borsekova, J. Ciburiene, O. Dzyublyuk [et al.]. – Ternopil, 2018. – Vol. 17, N 4 (67), october - december. – P. 422-440. – ISSN 2519-4070
10595
  Anuchkin-Timofeyev Aid or neocolonialism? / Anuchkin-Timofeyev. – M., 1975. – 62с.
10596
  Vygodski M. Aide-memoire de mathematiques superieures / M. Vygodski. – Moscou : Mir, 1984. – 862 p.
10597
  Vygodski M. Aide-memoire de mathematiques superieures / M.Vygodski. – Moscou : Mir, 1990. – 861 p.
10598
   AIDS and HIV infection : Information for United Nations employees and their families. – Geneva : UNAIDS, 1999. – 52p.
10599
   AIDS and the Law. – Second Edition. – New York : Wiley & Sons, 1992. – XXIII, 450 p. – (Wiley law publications). – ISBN 0-471-55039-6
10600
   AIDS prevention through health promotion: facing sensitive issues. – Geneva : World health organization, 1991. – 8,78p. : 2f.ill. – ISBN 92-4-156144-0
10601
   AIDS. Taking a long-term view : the aids 2031 consortium. – Upper Saddle River : FT Press ; Pearson Education, 2011. – XXIV, 145, [2] p. : maps, tab. – ISBN 978-0-13-217259-2
10602
  Shirdel H. AIDS.The first world swindle. Two swindlers who shook the world / Dr. Shirdel Hor. – Біла Церква : Олександр Пшонківський, 2011. – 91, [6] p. : ill., phot. – Текст англ. – ISBN 978-966-2083-92-7
10603
  Suvakovic V. Aids: Co to jest i jak z tym walczyc? / V. Suvakovic. – Warszawa : PanstwowyZaklad Wydawnictw Lekarskich, 1987. – 72p.
10604
  Kirkeby Ed. Ain`t Misbehavin`. The story of Fats Waller. / Ed. Kirkeby. – New York, 1975. – 248с.
10605
  Юнг К.Г. Aion : Исследование феноменологии самости / К.Г. Юнг; Пер. М.А. Собуцкий. – Москва : Ваклер-Рефл-бук, 1997. – 336с. – (Актуальная психология). – ISBN 5-87983-027-6; 5-87983-050-0; 966-543-139-7
10606
  Van Loon Air - Storming : a collection of 40 radio talks / H.W. Van Loon. – New York : Harcourt, Brace and company, 1935. – 307 p. : ill.
10607
   Air Arabia запроваджує власну програму лояльності // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 10 : фото. – ISSN 1998-8044
10608
  Денисенко Євген Air Arabia: віримо в майбутнє українського ринку // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 28-29 : фото. – ISSN 1998-8044
10609
  Заинчковский Виктор Air Arabia: лицом к туриндустрии / Заинчковский Виктор, Петренко Елена // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 16-17 : фото. – ISSN 1998-8044
10610
  Stelia O. AIR drag functions interpolation using parabolic spline / O. Stelia, I. Sirenko, L. Potapenko // XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2016. – P. 156. – ISBN 978-966-7166-39-7
10611
   Air flow direction effect on the parameters of plasma of dielectric barrier discharge / O. Nedybaliuk, V. Chernyak, S. Olszewski, E. Martysh, T. Lisitchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 38-41. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Parameters of dielectric barrier discharge plasma at atmospheric pressure as dependence from value and direction of air flow relative to current-lines were investigated. Emission spectra of dielectric barrier discharge plasma in the range of ...
10612
   Air Malta прилетела в Киев // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 6 : Фото. – ISSN 1998-8044
10613
   Air monitoring by spectroscopic techniques. – New York : John Wiley & Sons, Inc., 1994. – XXY, 531 [1] p. : il. – ISBN 0-471-55875-3
10614
   Air pollution : Articles from Volumenes 3-6 of Environmental Science & Technology. – Washington : American Chemical Society, 1973. – 138p.
10615
  Allward Maurice Air travel / Allward Maurice. – London : Vista books, 1963. – 80 p. : il.
10616
   Air Ukraine. – Київ
№ 1. – 1997
10617
   AirArabia новий бренд - на 15-ліття компанії! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 7 (спецвипуск). – С. 10-11 : фото. – ISSN 1998-8044
10618
  Заинчковский Виктор Airarabia: дружелюбная экспансия в Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 16-17 : фото. – ISSN 1998-8044
10619
  Ванагс Янис AirBaltic: успех на украинском рынке // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 30 : фото. – ISSN 1998-8044
10620
   Airberlin интегрируется с Amadeus // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 2 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
10621
   Airborne particulate matter pollution generated by phosphate export at the port of Annaba / Z. Mekti, A. Boutemedjet, S Berdoudi, A. Chaib, F. Kouider, A. Rahmani, A. Benselhoub // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 90-96. – (Геологія ; вип. 4 (95)). – ISSN 1728-3817


  For several decades, airborne particulate matter (PM) pollution ha s become one of the major concerns of policymakers across the globe, due to its adverse effects on climate, human health, en vironment and various socio-economic sectors. The process ...
10622
   Airlines direct connects. Загроза чи можливість? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 16-17 : фото. – ISSN 1998-8044
10623
  Hailey Arthur Airport / Hailey Arthur; Retold by R.Kerr. – Harlow : Longman; Pearson education, 1999. – 7,129p. – (Penguin readers : Level 5 / Series ed.: A.Hopkins, J.Potter). – ISBN 0-582-41925-5
10624
  Hailey A. Airport / A. Hailey. – Москва : АЙРИС-пресс. Рольф, 2001. – 352с. – На англ. языке. – (Читаем в оригинале). – ISBN 5-7836-0414-3
10625
  Letanovska I.M. Airport capacity and its economics // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 37-39. – ISBN 978-617-7069-02-6
10626
  Bronnen Arnolt Aisopos. / Bronnen Arnolt. – Berlin-Weimar, 1976. – 521с.
10627
  Lysohorsky Ondra Aj lasske reky plynu do mora / Lysohorsky Ondra. – Praha, 1958. – 242с.
10628
  Sholokhov M. Ajali ya mwanamune / M. Sholokhov. – Moscow. – 77с.
10629
  Sophocles Ajax. The Women of Trachis. Electra. Philoctetes / Sophocles. – Chicago ; London : The University of Chicago press, 1996. – 5, 253, [1] p. – (The complete Greek tragedies / Edited by D.Grene, R.Lattimore ; 2 : Sophocles). – ISBN 0-226-30786-7
10630
  Dasgupta Sukti Ajit Singh of Cambridge and Chandigarh: An Intellectual Biography of the Radical Sikh Economist, by Ashwani Saith // International labour review. – Geneva, 2021. – Vol. 160, N 2. – P. 331-335. – ISSN 0020-7780
10631
  Malearevschi P. Ajunul furtunii / P. Malearevschi. – Bucuresti, 1953. – 114с.
10632
  Lurie G. Ajuste de los rectificadoras / G. Lurie; trad. del ruso por P. Zabolotny. – Moscu : Mir, 1988. – 188 p.
10633
   Ajuste y montae.. – Barcelona. – 250с.
10634
  Jitcov B. Ajutorul vine / B. Jitcov. – Bucuresti : Editura Tineretului, 1952. – 32 p.
10635
   Aka to bola jar. Antologia literatury o oslobodeni ceskoslovenska.. – Bratislava, 1976. – 275с.
10636
  Monastyrski Andrzej Akacjowy gaj / Monastyrski Andrzej. – Warszawa : Iskry, 1980. – 245,[2]s. – ISBN 83-207-0257-7
10637
   Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Akad. ekonomiczna, 2000. – 31, [1] s. : il.
10638
   Akademia ekonomiczna w Poznaniu. – Poznan : Wydawnictwo Akademii ekonomicznej, 2000. – 68s. : Ill. – ISBN 83-88222-11-2
10639
   Akademia ekonomiczna w Poznaniu. – Poznan : Wydawnictwo Akademii ekonomicznej, 2002. – 40s. – ISBN 83-88760-28-9
10640
   Akademia ekonomiczna w Poznaniu 1926-2001. – Poznan : Wydawnictwo Akademii ekonomicznej w Poznaniu. – ISBN 83-88760-23-8
T.1. – 2001. – 182s. – 75 lat Akademii ekonomicznej w Poznaniu 1926-2001
10641
   Akademia Ekonomiszna im.Oskara Langego we Wroclawiu w 40-leciu Polski Ludowej.. – Wroclaw, 1986. – 148с.
10642
   Akademia Likmeskond. – Tallinn, 1994. – 68с.
10643
   Akademie-Verlag GMBH. 1946-1956. Berlin.. – Berlin : Akademie-Verl., 1957. – 154 S.
10644
   Akademie der Padagogischen Wissenschaften der Deutschen Demokratischen Republik: Jahrbuch 1979.. – Berlin, 1979. – 435с.
10645
   Akademikas Pranciskus Sivickis. – Vilnius : Mokslas, 1980. – 178s.
10646
   Akademikis Janis Endzelins. Bobliografija.. – Riga, 1958. – 108с.
10647
   Akademischer Festakt : des Wissenschaftlichen Rates der Technischen Universitat Dresden und der Fakultat Electrotechnik / Electronik am 8. Dezember 1981 anlasslich des 100. Geburtstages von Professor Dr.-Ing. E. h. Ludwig Binder // Festveranstaltung des Wissenschaftlichen Rates der Technischen Universitat Dresden : anlasslich der Barkhausen-Ehrung der Akademie der Wissenschaften der DDR und der Technischen Universitat Dresden am 2. Dezember 1981. – [ S. l. : s. n. ]. – S. 25 - 45
10648
   Akademos : revista de stiinta, inovare, cultura si arta. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 1. – 2005
10649
   Akademos : Revista de stiinta inovare, cultura si arta. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 1(2). – 2006
10650
   Akademos : Revista de stiinta inovare, cultura si arta. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 2/3(7). – 2007
10651
   Akademos : Revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 1/2 (9). – 2008
10652
   Akademos : Revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 3 (10). – 2008
10653
   Akademos : Revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 4 (11). – 2008. – мова резюме англ., рум.
10654
   Akademos : Revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 1 (12). – 2009. – мова резюме англ., рум.
10655
   Akademos : Revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 2 (13). – 2009. – мова резюме англ., рум.
10656
   Akademos : Revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 3 (14). – 2009. – мова резюме англ., рум.
10657
   Akademos : Revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 4 (15). – 2009. – мова резюме англ., рум.
10658
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 1 (16). – 2010. – мова резюме англ., рум.
10659
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 2 (17). – 2010. – мова резюме англ., рум.
10660
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 3 (18). – 2010. – мова резюме англ., рум.
10661
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 4 (19). – 2010. – мова резюме англ., рум.
10662
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 1 (20). – 2011. – мова резюме англ., рум.
10663
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 2 (21). – 2011. – мова резюме англ., рум.
10664
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 3 (22). – 2011. – мова резюме англ., рум.
10665
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 4 (23). – 2011. – резюме англ., рум. мовами
10666
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 1 (24). – 2012
10667
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 2 (25). – 2012
10668
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta:editie speciala / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 3 (26) : Prelegeri academice de Ziua Limbii Romane 2005-2012. – 2012
10669
   Akademos : revista de stiinta, inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 4 (27). – 2012
10670
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 1 (28). – 2013
10671
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 2 (29). – 2013
10672
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 3 (30). – 2013
10673
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 4 (31). – 2013
10674
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 1 (32). – 2014
10675
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 2 (33). – 2014
10676
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 3 (34). – 2014
10677
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 4 (35). – 2014
10678
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 1 (36). – 2015
10679
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 2 (37). – 2015
10680
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 3 (38). – 2015
10681
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 4 (39). – 2015
10682
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 1 (40). – 2016
10683
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 2 (41). – 2016
10684
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 3 (42). – 2016
10685
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 4 (43). – 2016
10686
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 1 (44). – 2017
10687
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 2 (45). – 2017
10688
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 3 (46). – 2017
10689
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 4 (47). – 2017
10690
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 1 (48). – 2018
10691
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 2 (49). – 2018
10692
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 3 (50). – 2018
10693
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 4 (51). – 2018
10694
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 1 (52). – 2019
10695
  Behounek Frantisek Akce L. Pribehy z atomoveho veku / Behounek Frantisek. – Praha, 1956. – 263с.
10696
  Scharf Waldemar Akceleratory czastek elementarnych / Scharf Waldemar. – Warszawa, 1960. – 420 с.
10697
   Akcent : Literatura i sztuka. – Lublin : Wschodnia fundacja kultury Akcent. – ISSN 0208-6220
Rok 24, nr 4 (94). – 2003
10698
  Olechnowicz Mscislaw Akcent rosyjski / Olechnowicz Mscislaw. – Wroclaw i i., 1977. – 162с.
10699
  Nagorny Ksawery Akcenty rosyjskie w cwiczeniach. / Nagorny Ksawery. – Warszawa, 1964. – 68с.
10700
  Dubovsky Jan Milan Akcia klastory : Komunisticky rezim na Slovensku v boji proti muzskym reholiam v rokoch 1949-1952 / Dubovsky Jan Milan. – Martin : Matica slovenska, 1998. – 294 s. – ISBN 8070904992
10701
  Stachiewicz Piotr Akcja "Koppe" : Krakowska akcja "Parasola" / Stachiewicz Piotr. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa obrony narodowej, 1982. – 224s. – ISBN 83-11-06752-X
10702
  Stachiewicz P. Akcja "Kutschera" / Piotr Stachiewicz. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1982. – 125s. – (Biblioteka pamieci pokolen / Rada ochrony pomnikow walki i meczenstwa). – ISBN 83-95-11024-9
10703
  Samus P. Akcja "Lom" : polskie dzialania dywersyjne na Rusi Zakarpackiej w swietle dokumentow oddzialu II Sztabu Glownego WP / Pawel Samus, Kazimierz Badziak, Gennadij Matwiejew. – Warszawa : ADIUTOR, 1998. – 326, [2] s. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (MARS biblioteka ; t. 9). – ISBN 83-86100-31-1
10704
   Akcja "Wisla" : Dokumenty. – Warszawa : Archiwum Ukrainskie, 1993. – 524s. : il. – ISBN 83-900854-2-9
10705
  Konopinski Lech Akcje i reakcje / Konopinski Lech. – Poznan, 1960. – 108с.
10706
  Bulloch John Akin to preason. / Bulloch John. – London, 1966. – 188с.
10707
  Moldova Gyorgy Akit a mozdony fustje megcsapott... / Moldova Gyorgy. – Budapest, 1977. – 374с.
10708
  Zelk Zoltan Akit az isten nem szeret / Zelk Zoltan. – Budapest : Szepirodalmi konyvkiado, 1976. – 474 L.
10709
  Stohn R. Akkumulatoren und Akkumulatorenanlagen / R. Stohn. – Berlin : Verlag Technik, 1959. – 184 sa.
10710
  Matrosov F. Ako pouzaivat umelecku literaturu v agitacnej praci / F. Matrosov. – Praha, 1952. – 63с.
10711
  Vuco Aleksandar Ako se jos Jednom setim. Pesme / Vuco Aleksandar. – Beograd : Izdanje Nolit, 1957. – 174 s.
10712
  Hutchin K.C. Ako si Nezabit Deti / K.C. Hutchin : Osveta, 1972. – 265s.
10713
  Privalov M.M. Ako tavime prvotriednu ocel / M.M. Privalov. – Bratislava, 1952. – 25с.
10714
  Arbes Jakub Akrobati. / Arbes Jakub. – Praha, 1960. – 304с.
10715
  Putrament J. Akropol / Jerzy Putrament. – Wyd. 3-e. – Warszawa : Czytelnik, 1979. – 335 s. – ISBN 83-07-00075-0
10716
   Akropolis. – Leipzig : VEB E.A. Seemann Buch-und Kunstverlag, 1964. – 20, 75 pag. var
10717
  Gardner Erle Stanley Aksamitne pazurki. / Gardner Erle Stanley. – Warszawa, 1967. – 248с.
10718
  Gardner Erle Stanley Aksamitne pazurki. / Gardner Erle Stanley. – Warszawa, 1978. – 219с.
10719
   Akta albo sprawy sadow miasta knyszynskiego 1553-1580. – Bialystok. – (Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego ; 41). – ISBN 83-907455-7-7
T. 1 : / wstep, oprac. J. Maroszek. – 1999. – 462 s.
10720
   Aktielni problemi samoupravnog drustva: Zbornik radova.. – Beograd, 1972. – 364с.
10721
  Loest Erich Aktion Bumerang / Loest Erich. – Halle, 1957. – 336с.
10722
  Siebe Hans Aktion Januskopf / Siebe Hans. – Berlin, 1985. – 217с.
10723
  Hauser R. Aktion Mitbestimmung. / R. Hauser, G. Meyer. – Berlin, 1967. – 275с.
10724
  Beyer W. Aktionseinheit besiegt Militarismus / W. Beyer. – Halle, 1920. – 16с.
10725
  Schneider Horst Aktionseinheit schlug Kapp. Die Dresdner Arbeiter im Kampf gegen den Kapp-Putsch im Marz 1920 / Schneider Horst. – Dresden, 1960. – 60с.
10726
  Gielgud John Aktor i jego czasy / Gielgud John; Wspolpraca J.Miller, J. Powell; Przeklad M. Ronikier; Tlum. not P. Szymanowski. – Warszawa : Wydawnictwa artystyczne i filmowe, 1987. – 174s. : il. – ISBN 83-221-0369-7
10727
  Kolesnikowa Natalia Aktorzy filmu radzieckiego / Kolesnikowa Natalia, H. Sienczakowa. – Warszawa, 1962. – 130с.
10728
  Payne Robert Aktorzy jego krolewskiej mosci / Payne Robert; Przelozyla Z.Siwicka. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1958. – 369s.
10729
  Boguslawski Wladyslaw Aktorzy warszawcy / Boguslawski Wladyslaw. – Warszawa, 1962. – 364с.
10730
   Aktualitat der Aufklarung // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N 2249 : Aktualitat der Aufklarung. – S. 1-233. – ISSN 0239-6661
10731
   Aktualne Badania nad Gestoza : I Sympozjum Sekcji Gestozy. Kielce 8-9 XI 1974. – Warszawa : Polfa, 1975. – 256s. – ISBN 837096-386-2
10732
   Aktualne problemy prestavby hospodarskeho mechanizmu.. – Bratislava, 1987. – 241с.
10733
  Szyszkowski Waclaw Aktualne zagadnienia prawa wyborczego w Stanach Zjednocz Ameryki Polnocnej / Szyszkowski Waclaw. – Torun, 1965. – 36с.
10734
   Aktualni otazka obecne teorie statu a prava v CSSR.. – Praha, 1975. – 199с.
10735
   Aktuelle Aspekte der allgemeinen Krise des Kapitalismus.. – Berlin, 1976. – 189с.
10736
   Aktuelle Bildungskritik und Bildungsreform in den USA.. – Heidelberg. – 256с.
10737
   Aktuelle Fragen der Automatisierung in der Deutschen Demokratischen Republik.. – Berl., 1957. – 144с.
10738
   Aktuelle Leukose-Problem. Lungenembolien im chiruugischen Krankengut. Milwaukee-Mieder. – Jena, 1978. – 181с.
10739
  Tymtschenko J. Aktuelle Medientexte im Deutschunterricht: der Umgang mit manipulativen Strategien // Germanistik in der Ukraine : [науковий журнал] / Укр. спілка германістів виш. школи ( УСГВШ) ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т (КНЛУ) ; редкол. Стеріополо О.І., Кияк Т.Р., Бондаренко Е.С. [та ін.]. – Kyjiw, 2016. – J. 11. – S. 245-250. – ISSN 2408-9885
10740
  Leszczycki St. Aktuelle Problematik der okonomischen Geographie in Polen. / St. Leszczycki. – София, 1959. – 45-54с.
10741
  Graul E.H. Aktuelle Probleme der angewandten Radioisotopie : Aus Probleme und Ergebnisse aus Biophysik und Strahlenbiologie / E.H. Graul, M. Lahn. – Leipzig : VEB Georg Thieme, 1956. – 138S. : Mit 112 Abbildungen
10742
   Aktuelle Probleme der marxistischleninistischen Wahrheitstheorie.. – Leipzig, 1975. – 156с.
10743
   Aktuelle Probleme der politischen Okonomie des Sozialismus.. – Berlin, 1989. – 336с.
10744
  Boguslawski M.M. Aktuelle Rechtsfragen der Wirtschafts beziehungen sozialistischer Lander / M.M. Boguslawski. – Berlin, 1973. – 272с.
10745
  Маркина Л.Г. Aktuelle Themen aus Politik und Geselschaft. (Пособие по общественно-политич. и науч.-техн. лексике) / Л.Г. Маркина, И.М. Носова. – Москва, 1976. – 207с.
10746
  Bonnard Pierre Akty / Bonnard Pierre; Terrasse A. – Warszawa, 1977. – 15с.
10747
  Kurzynowski Adam Aktywizacja zawodowa kobiet zameznych w Polsce Ludowej. / Kurzynowski Adam. – Warszawa, 1979. – 341с.
10748
  Wozniak-Sobczak Barbara Aktywne i pasywne inwestycje przedsiebiorstwa / Wozniak-Sobczak Barbara. – Katowice : Wyd-wo Akad. ekonom. im. K.Adamieckiego, 2001. – 162s. – (Prace naukowe Akademii ekonomicznej w Katowicach). – ISBN 83-7246-102-3
10749
  Prokosz Malgorzata Aktywnocs spoleczna mlodziezy szkol srednich w srodowisku wielkomiejskim // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N 2231 : Aktywnocs spoleczna mlodziezy szkol srednich w srodowisku wielkomiejskim / M. Prokosz. – 204 s. – ISSN 0239-6661
10750
  Matyjas Bozena Aktywnosc kulturalna dzieci i mlodziezy w teorii i praktyce pedagogicznej Janusza Korczaka : Aktualnosc doswiadczen korczakowskich w pracy wspolczesnych domow dziecka / Matyjas Bozena. – Kielce : Wyzsza szkola pedagogiczna im.Jana Kochanowskiego, 1996. – 232s. – ISBN 83-7133-046-4
10751
  Tokarz Grzegorz Aktywnosc kulturalna III Rzeczpospolitej w Azerbejdzanie // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 117-123


  Article is devoted to the activity of the Polish state in the cultural field in Republic of Azerbaijan. Culture especially music – can be the basis on which to build other relationships will be. The author characterizes the most important documen that ...
10752
  Grzegorz T. Aktywnosc kulturalna Polski w Gryzji po 1989 r. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 11-16


  Poland and Georgia after the collapse of the Soviet Union should strengthen mutual political, economic and cultural. Article is devoted to the activity of the Polish state in the cultural field. Culture can be the basis on which to build other ...
10753
  Czaplinski Pawel Aktywnosc spolecznosci lokalnych w animacji i promocji dziedzictwa kulturowego Kaszub / Czaplinski Pawel, Kibycz Anna // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 70-77 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
10754
  Heyerdahl Thor Aku-Aku. The secret of Easter Island / Heyerdahl Thor. – London, 1978. – 350с.
10755
  Luksemburg Roza Akumulacja kapitalu. Przyczynek do ekonomicznego wyjasnienia imperializmu / Luksemburg Roza. – Krakow, 1963. – 744с.
10756
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, № 1. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10757
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, № 2. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10758
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, № 3. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10759
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, № 4. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10760
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, № 5. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10761
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, № 6. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10762
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, № 7. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10763
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, № 8. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10764
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, № 9. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10765
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, № 10. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10766
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, №11. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10767
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, №12. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10768
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №1. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10769
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №12. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10770
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №11. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10771
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №10. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10772
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №9. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10773
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №8. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10774
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №6. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10775
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №5. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10776
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №7. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10777
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №4. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10778
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №3. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10779
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №2. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10780
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 12. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10781
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 1. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10782
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 2. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10783
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 3. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10784
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 4. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10785
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 5. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10786
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 6. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10787
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 7. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10788
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 8. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10789
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 9. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10790
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 10. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10791
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 11. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10792
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 44, № 3. – 2001
10793
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 44, № 2. – 2001
10794
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 44, № 1. – 2001
10795
  Maslowski Stanislaw Akwarele / Maslowski Stanislaw. – Warszawa, 1956. – 16с.
10796
  Wiercienska-Markowa Anna Akwarium / Wiercienska-Markowa Anna. – Lublin : Lubelska spoldzielnia, 1959. – 215 s.
10797
  Leonhard Karl Akzentuierte Personlichkeitten / Leonhard Karl. – 2. Aufl. – Berlin, 1976. – 328 S.
10798
  Kubiak W. Al fustat its foun dation and early urban development : rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego / W. Kubiak. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 1982. – 224 s. + mapa. – (Dissertationes. Universitatis. Varsoviensis ; Sto siedemdz. dziew poz.)
10799
  Proust Marcel Ala recherche du temps perdu / Proust Marcel. – M., 1982. – 584с.
10800
   Alacsonyabbrendu novenyek. – Budapest : Condolat Kiado, 1977. – 502s. – (Urania Novenyvilag)
10801
  Benech C. Alain Tabbagh / C. Benech, A. Hesse // Archaeologia Polona / Polish academy of sciences, Institute of archaeology and ethnology. – Warszawa, 2015. – Vol. 53 : Special theme: archaeological prospection. – P. 3-5. – ISSN 0066-5924


  Alain Tabbagh - one of the most eminent French geophysicists of the 40 years.
10802
  Meszoly Miklos Alakulasok / Meszoly Miklos. – Budapest, 1975. – 827с.
10803
   Alamogorde plus twenty-five years. The impact of atomic energy on science technology, and world politics.. – New York, 1970. – 281с.
10804
  Asimov Isaac Alapitvany. / Asimov Isaac. – Budapest, 1971. – 335с.
10805
  Lertxundi Anjel Alarguntsa sikodelikoaren kasua / Lertxundi Anjel. – Madrid : Erein D.L., 1995. – 166 p.
10806
  Wurzberger Karl Alarm am Morgen / Wurzberger Karl. – Berlin : Militarverlag der DDR, 1985. – 253 S.
10807
  Drozdowski Marian Marek Alarm dla Warszawy. Ludnosc cywilna w obronie stolicy we wrzesniu 1939 r. / Drozdowski Marian Marek. – Warszawa, 1975. – 335с.
10808
  Cramer Dietmar Alarm im Abschnitt43/76. / Cramer Dietmar. – Berl., 1961. – 32с.
10809
  Bonhoff Otto Alarm im Morgengrauen / Bonhoff Otto. – Berl., 1956. – 48с.
10810
  Kuster Karl Heinz Alarm in Schrotthafen. / Kuster Karl Heinz. – Berl., 1964. – 110с.
10811
  Kuczynski Maciej Alarm pod Andami. / Kuczynski Maciej. – Warszawa, 1961. – 192с.
10812
  Orlewski Jerzy Alarm trwa! / Orlewski Jerzy. – Warszawa, 1962. – 142с.
10813
  Lange Henryk Alarm w Gedergrenie / Lange Henryk. – Warszawa, 1961. – 192с.
10814
  Krol Wlodzimierz Alarm w Norad / Krol Wlodzimierz. – Warszawa : Krajowa agencja wydawnicza, 1979. – 144s. – (Konflikty)
10815
   Alaska. – Washington : Department. – 65 p.
10816
  Jahn Alfred Alaska / Jahn Alfred. – Warszawa, 1966. – 498с.
10817
  Hazard D.L. Alaska magnetic tables and magnetic charts for 1930 / D.L. Hazard; U.S. Department of commerce. – Washington : Government
570. – 1930. – 35 p. + maps
10818
  Walker E.P. Alaska: America""s continental frontier outpost / E.P. Walker; Smithsonian institution war background studies number thirteen. – Washington : Smithsonian institution
3733. – 1943. – IV, 57 p.
10819
  Schreyer Wolfgang Alaskafuchse. 5 Berichte aus 3 Erdteilen / Schreyer Wolfgang. – Berl., 1959. – 388с.
10820
  Schreyer Wolfgang Alaskafuchse. 5 Berichte aus drei Erdteilen / Schreyer Wolfgang. – Berl., 1963. – 396с.
10821
  Boka Laszlo Alazatosan jelentem / Boka Laszlo. – Budapest, 1975. – 559с.
10822
   Albanesisch-deutsches und deutsch-albanesisches worterbuch. – Leipzig : Johann Ambrosius Barth, 1914
10823
   Albanien erzahlt.. – Berl., 1956. – 192с.
10824
  Andress Albanien. / Andress, , Erich. – Berlin, 1992. – 173с.
10825
  Boetticher Hans Von Albatrosse und andere sturmvogel / Boetticher Hans Von. – Wittenberg Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1955. – 96s. – (Die Neue Brehm - Bucherei)
10826
  Labis Nicolae Albatrosul ucic / Labis Nicolae. – Bucuresti, 1966. – 272с.
10827
  Cruickshank John Albert Camus and the literature revolt / Cruickshank John. – New York, 1960. – с.
10828
   Albert Camus. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. – Hamburg, 1960. – 179с.
10829
  Oudart Jean Albert Camus. L"etranger / Oudart Jean. – Paris, 1972. – 161с.
10830
   Albert Camus: Konkordanz zu den Romanen und Erzahlungen. – Hiddeshein; New York
1. – 1988. – 964с.
10831
   Albert Camus: Konkordanz zu den Romanen und Erzahlungen
2. – 1988. – 965с.
10832
  Herneck Friedrich Albert Einstein / Herneck Friedrich. – 7., erweit. Aufl. – Leipzig : Teubner, 1986. – 123 S.
10833
   Albert Einstein in Berlin. 1913-1933. – Berlin : Akademie-Verlag
Teil 1. – 1979. – 287 S.
10834
   Albert Einstein in Berlin. 1913-1933. – Berlin : Akademie-Verlag
Teil 2. – 1979. – 296 S.
10835
  Infeld Leopold Albert Einstein. Jego dzielo i rola w nauce / Infeld Leopold. – Warszawa, 1956. – 192 s.
10836
  Hoffmann B. Albert Einstein: creator and rebel / B. Hoffmann, H. Dukas. – New York a.o. : A Plume Book, 1972. – 272 с.
10837
  Bruning Eberhard Albert Maltz-ein amerikanischer Arbeiterschriftsteller. / Bruning Eberhard. – Halle, 1957. – 196с.
10838
  Grabs R. Albert Schweitzer Dienst am Menschen / Rudolf Grabs. – Halle : Niemeyer, 1961. – 284 S.
10839
  Grabs Rudolf Albert Schweitzer Dienst am Menschen / Grabs Rudolf. – Halle, 1963. – 286с.
10840
  Kiefer Emma Emily Albert Wesselski and recent folktale theories / by Emma Emily Kiefer. – Bloomington (Indiana) : Indiana University, 1947. – 84 p. – (Indiana University publications. ; No. 3 ; Folklore series)
10841
  Hutton V. Alberta / Victoria Hutton. – Godalming ; Surrey ; Hong Kong : CLB : Coombe Books, 1992. – [92] p. : phot. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 0-86283-939-4
10842
  Chevraux S.M. Alberta"s prehistoric past / Sharleen M. Chevraux ; [ed.: E.A. Mitchner, S. Weir]. – Edmonton : Alberta education, 1980. – 118 p. : ill. – (To know, to understand, to participate.The Canadian heritage is your heritage : Alberta heritage learning resources project). – ISBN 0-920794-30-0
10843
   Alberta. A natural history. – Edmonton : Alberta heritage learning resources project, 1977. – 343 p. – (To know to understand to participate the Canadian heritage is your heritage / A project of Alberta education fund. by The Alberta heritage savings trust fund and dedic. to the student of Alberta by the Government of Alberta 1979)
10844
  Fryer Harold Alberta: The pioneer years / Fryer Harold. – Langley, 1979. – 191с.
10845
  Albertus Magnus, Scotus Michael Alberti Magni De secretis mulierum libellus, scholiis auctus, & a mendis repurgatus : Adiecimus & ob materiae similitudinem Michaelis Scoti philosophi De secretis naturae opusculum. – Argentorati (Strasbourg) : Per Lazarum Zetznerum, 1601. – 391, [9] p. – На корінці напис чорнилом: Albertus Magnus DE SECRET. MVLIER. Iamblichus DE MYSTER. AEGYPTIOR. - Конволют. Перпл. з: Iamblichus. De mysteriis Aegyptiorum... (Lugduni, 1607) ; Julius Obsequens. Prodigiorum liber [etc.] (Lugduni, 1589)


  На корінці напис чорнилом: Albertus Magnus DE SECRET. MVLIER. Iamblichus DE MYSTER. AEGYPTIOR. [Iu]lius Obseque[ns] DE PRODIGIIS Зміст конволюту: Iamblichus. De mysteriis Aegyptiorum... (Lugduni, 1607) ; Julius Obsequens. Prodigiorum liber [etc.] ...
10846
  Drozdowski Bohdan Albion od srodka / Drozdowski Bohdan. – Warszawa, 1971. – 447с.
10847
  Koch Ursula Albrecht Altdorfer / Koch Ursula. – Berlin, 1974. – 47 S.
10848
  Meissner Fr.H. Albrecht Durer / Fr.H. Meissner. – Leipzig : Velhagen und Klasing, 1911. – 32 S. – (Volksbucher der Kunst ; No 10)
10849
  Mittelstadt K. Albrecht Durer : Mit siebzehn farbigen Tafeln und siebenundfunfzig einfarbigen Abbildungen / Kuno Mittelstadt. – Berlin ; Warszawa : Henschelverlag Kunst und Gesellschaft : Arkady, 1977. – 15, [1] S., 28, [1] L. : іл., фот. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: арк. 29. – (Welt der Kunst)
10850
   Albrecht Durer. – Leipzig, 1978. – 396с.
10851
  Nanu Adina Albrecht Durer. 1471-1528. / Nanu Adina. – Bucuresti, 1957. – 76с.
10852
   Albrecht Durer. Kunst im Aufbruch. Vortrage der kunstwissenschaftlichen Tagung mit internationaler Beteiligung zum 500. – Leipzig, 1973. – 392с.
10853
  Steriadi Jean Alexandru Album / Steriadi Jean Alexandru. – Bucuresti. – 31 с.
10854
  Michalowski Piotr Album / Michalowski Piotr. – Warszawa, 1959. – 68с.
10855
  Spychalski Jan Album / Spychalski Jan; R. Stanislawskiego. – Warszawa, 1962. – 24с.
10856
  Mickiewicz Adam Album / Mickiewicz Adam. – Warszawa, 1963. – 42с.
10857
  Sirato Francisc Album / Sirato Francisc. – Bucuresti, 1967. – 140с.
10858
  Altdorfer Albrecht Album / Altdorfer Albrecht. – Berl., 1967. – 48с.
10859
  Picasso Pablo Album / Picasso Pablo. – Berlin, 1970. – 46с.
10860
  Rubens Peter Paul Album / Rubens Peter Paul; G. Eckardt. – Berlin, 1971. – 46с.
10861
  Manet Edouard Album / Manet Edouard. – Berlin, 1971. – 46с.
10862
  Morgan Barbara Album / Morgan Barbara. – New York, 1972. – 160с.
10863
  Caponigro Paul Album / Caponigro Paul. – New York, 1972. – 77с.
10864
  Adams Ansel Album / Adams Ansel. – New York, 1972. – 19с.
10865
  Feininger Andreas Album / Feininger Andreas. – New York, 1973. – 160с.
10866
  Jackson William Album / Jackson William; Hewhall B., Edkins D.E. (comp.), Broecker W.L. (crit. essay). – New York, 1974. – 158с.
10867
  Avetisian Minas Album / Avetisian Minas. – Leningrad, 1975. – 27с.
10868
  Petrov-Vodkine Album / Petrov-Vodkine. – Leningrad, 1976. – 134с.
10869
  Repin I. Album / I. Repin. – L., 1976. – 65с.
10870
  Rousseau Henri Album / Rousseau Henri. – L., 1977. – 27с.
10871
  Konjonkow S. Album / S. Konjonkow. – L., 1977. – 239с.
10872
  Titian Album / Titian. – L., 1977. – 23с.
10873
   Album [George Eastman House] : special issue. – London : Album Photographic Ltd
6. – 1970. – 48 p. : il.
10874
   Album 40 rokov KSC : Sestnast stvorfarebnych reprodukcii. – Martin : Slov. fondu vytvarnych umeni v Bratislave, 1961. – 5, 16 pl. col. ill. : ill.
10875
   Album Academiae Vitebergensis.Jungere Reihe.. – Halle
2. – 1952. – 597с.
10876
  Sayger C. & Desarnot A. Album d"un voyage en Turquie fait par ordre de sa majeste l"empereur Nicolas 1er en 1829 et 1830. – Paris : Engelmann & Co, 1833. – [62] л. ил.
10877
  Schwerdt Heinrich Album des Thuringerwaldes / Schwerdt Heinrich. – Halle, Braunschweig, 1991. – 324с.
10878
  Schwerdt Heinrich Album des Thuringerwaldes / Schwerdt Heinrich. – Halle, Braunschweig, Leipzig, 1991. – 324с.
10879
  Savary Jerome Album du Grand Magic Circus / Savary Jerome. – Paris, 1974. – 128с.
10880
  Chledowski Kazimiers. (Kalasanty Kruk) Album fotograficzne / Kazimiers. (Kalasanty Kruk) Chledowski. – Wroclaw, 1951. – 234с.
10881
   Album fotografii zo slovenskeho narodneho povstania.. – Bratislava, 1959. – 23с.
10882
  Monet Claud Album of reproductions / Monet Claud. – Leningrad, 1969. – 138 с.
10883
   Album pamiatkowe Adama Mickiewicza / wydal W.Plast. – Lwow : Ksiegarnia H.Altenberga, 1889. – XIX, 39 ill., [2] s. : ill.
10884
  Moskal Jerzy Album pisarzy slaskich / Moskal Jerzy, Wilczek Stanislaw. – Wyd. 2. – Opole, 1974. – 163с.
10885
  Sokolowski Album repr. / Sokolowski; Janina Zorawska. – Warszawa, 1957. – 22с.
10886
  Nowosielski Jerzy Album repr. / Nowosielski Jerzy. – Warszawa, 1960. – 6 с.
10887
  Chodowiecki Album Repr. Daniel Chodowiecki, Johann Gottfried Schadow, Karl Blechen. Ausstellung von Handzeichnungen aus dem Basitz der Deutsch. Akademie der Kunste zur Zehnjahresfeier der Akademie am 24. Marz 1 / Chodowiecki, u.a. – Berl., 1960. – 126с.
10888
  Courbet Gustave Album Reprod. / Courbet Gustave. – Berl., 1960. – 44с.
10889
  Munch Edvard Album Reprod. 10 Farbige gemalde produktionen, 6 Einfarbige Tafeln. / Munch Edvard. – Berl., 1965. – 16с.
10890
  Ociepka Teofil Album reprodukcyj / Ociepka Teofil. – Warszawa, 1967. – 10с.
10891
  Gierymski Aleksander Album reprodukcyj / Gierymski Aleksander. – Warszawa, 1967. – 50 s.
10892
  Chardin Jean Baptiste Simeon Album reprodukcyj / Chardin Jean Baptiste Simeon. – Berlin; Warszawa, 1968. – 16с.
10893
  Arnold Walter Album Reprodukt. / Arnold Walter. – Berl., 1961. – 16с.
10894
  Mohr Arno Album Reproduktionen / Mohr Arno. – Berl., 1960. – 46с.
10895
  Cezanne Album Reproduktionen / Cezanne; M. Micko. – Praha, 1961. – 32с.
10896
  Muller Karl Erich Album Reproduktionen. / Muller Karl Erich. – Berl., 1965. – 48с.
10897
   Album vyznamnych vyroci a osobnosti v ZSSR roku 1974.. – Martin, 1974. – 227с.
10898
  Busch Wilhelm Album. / Busch Wilhelm. – Berlin, 1972. – 254с.
10899
  Kent Rockwell Album. / Kent Rockwell. – Leningrad, 1976. – 16с.
10900
  Derain Andre Album. / Derain Andre. – L., 1976. – 151с.
10901
  Mylnikov A. Album. / A. Mylnikov. – L., 1977. – 175с.
10902
  Popescu Stefan Album. Stefan Popescu - desenator / Popescu Stefan. – Bucuresti, 1961. – 24с.
10903
   Albumin Structure, Function and Uses.. – Oxford, 1977. – 397с.
10904
  Parandowski Jan Alchemia slowa / Parandowski Jan. – Wyd. 2-ie rozszerzone. – 388с.
10905
  Rehfeld J.E. Alchemy of a leader : Combining western and japanese management skills to transform your company / John E. Rehfeld. – New York : Wiley, 1994. – XI, 251 p. – ISBN 0-471-00836-2
10906
  Klein Eduard Alchimisten. / Klein Eduard. – Berlin, 1967. – 500с.
10907
   Alcohol problems : A report to the Nation by the Cooperative Commission on the Study of alcoholism. – London; Oxford; New York : Oxsford university press, 1968. – 200s.
10908
   Alcoholics Anonymous: The Story of How Many Thousands of Men and Women Have Recovered from Alcoholism.. – New York, 1955. – 575с.
10909
   Alcoholism. – New York
10. – 1967. – 276с.
10910
  Glatt Max Alcoholism: a Social Disease / Glatt Max. – London, 1975. – 220с.
10911
  Mulder Albert Ald ark / Mulder Albert; Bew. P. Kramer; Ill. J.I.Klaver. – Ljouwert [Leeuwarden] : Fryske akademy, 1990. – 256blz. : ill. – ISBN 90-6171-727-2
10912
   Aldemar - більше, ні просто готелі : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 79 : Фото
10913
  Ангелопулу Маріанна Aldemar - краса по-грецьки // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 38 : фото
10914
   Aldemar - стихія задоволень : Греція. Готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 40-43 : Фото
10915
  Москаленко Леся Aldemar Olimpian Villag - перший серед кращих : Пелопоннес від А до А / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 78-80 : Фото
10916
   Aldemar Olympian Village & Royal Olympian чекає на українців : Герція / готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 32-33 : Фото
10917
  Москаленко Леся Aldemar Royal Mare Village - теніс удень і вночі / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 48-49
10918
   Aldemar Royal Mare чекає на вас! : Греція / готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (57). – С. 36-37 : Фото
10919
   Aldemar для дітей і дорослих! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (56). – С. 54-55 : фото
10920
   Aldemar продовжує Велике гастрономічне турне : Греція / готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 60 : Фото
10921
  Будько Євген Aldemar хороший і різний : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 20-23 : Фото
10922
  Будько Євген ALDEMAR як родина // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 62-65 : фото
10923
   Aldemar. Уроки гостинності : Греція / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 70-71 : Фото
10924
  May Keith Aldous Huxley / May Keith. – London, 1972. – 252с.
10925
   Aldrich: Catalog handbook of fine chemicals, 1994-1995.. – Milwaukee, 1994. – 589с.
10926
  Clifford F. Ale klub nie przebacza / F. Clifford; przeloz. I. Dolezal-Nowicka. – Warszawa : Pax, 1975. – 187 s.
10927
  Lindner Slawomir Ale serce boli : Wspomnienia sterego kadeta / Lindner Slawomir. – Warszawa : PAX, 1968. – 335s. : 14s. fot. – ISBN 83-211-0464-9
10928
  Sistiaga Jose Maria Aleaciones de aluminio y de magnesio / Sistiaga Jose Maria. – 217с.
10929
   Alejandro de Humboldt. Modelo en la lucha por el progreso y la liberacion de la humanidad. Memorial. En conmemoracion del bicentenario de su nacimiento. – Berlin, 1969. – 153с.
10930
   Alejo Carpentier, 1973. – 57с.
10931
  Starzynski Juliusz Aleksander Gierymski / Starzynski Juliusz. – Warsaw, 1971. – 44с.
10932
  Gorizontow Leonid Aleksander Hercen jako historyk wspolczesnosci: watki polskie // Mysla i slowem : polsko-rosyjski dyskurs ideowy XIX wieku / Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia ; рod red. Lukasza Adamskiego i Slawomira Debskiego. – Warszawa : Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia, 2014. – S. 65-82. – ISBN 978-83-935192-3-1
10933
  Cekalska-Zborowska Halina Aleksander Orlowski / Cekalska-Zborowska Halina. – Warszawa, 1962. – 172с.
10934
  Witkowski Wojciech Aleksander This i Jan Kanty Wolowski wybitni prawnicy Krolestwa Polskiego / Witkowski Wojciech. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 2001. – 271s. – ISBN 83-227-1798-9
10935
  Kondratowicz Aleksy Aleksander Twardowski: O tworczosci A. Twardowskiego / Kondratowicz Aleksy. – Moscow, 1985. – 238 s.
10936
  Bunsch Karol Aleksander. / Bunsch Karol. – Krakow, 1976. – 342с.
10937
   Aleksandra Belcova. – Riga, 1965. – 18с.
10938
   Aleksandras Humboldtas. (1769-1859). – Vilnius, 1959. – 112с.
10939
   Aleksandras Humboldtas. (1769-1859). – Vilnius, 1959. – 106с.
10940
  Birziska Vaclovas Aleksandrynas. Senuju lietuviu rasytaoju, rasiusiu pries 1865 m. / Birziska Vaclovas. – Cikaga
1. – 1960. – 432с.
10941
   Aleksiuk Anatolii // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 8
10942
   Alekszandr Dejneka.. – L.-Budapest, 1983. – 52с.
10943
  Тулfа Э. Alemsumul sahsiyet / Элемдік Тyлfa. – Астана : Деловой мир, 2010. – 227, [1] бет. – Кн. казах. мовою. – ("Жана Казакстан" сериясы). – ISBN 978-601-7259-00-6
10944
  Frejdlich Konrad Alert / Frejdlich Konrad. – Lodz, 1961. – 48с.
10945
  Serpa Enrique Aletas de tiburon / Serpa Enrique. – La Habana, 1975. – 319с.
10946
   Aletheia, Zeitschrift fur Geschichte, Staats-und Kirchenrecht. – Haag
Bd. 3 Heft 8, 9. – 1830. – 334 s.
10947
  Рудзицкий А. Alex // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий-2005" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2009. – № 11 (37), ноябрь : Автографы времен. – С. 68-74. – ISSN 2222-436X


  Александр (Алекс) Либерман — французский и американский художник, скульптор и редактор.
10948
  Fizer J. Alexander A. Potebnja"s psycholinguistic theory of literature : A metacritical inquiry / J. Fizer. – Cambridge, 1986. – 164 p. – (Monograph series / Harvard Ukrainian research institute). – ISBN 0-916458-16-4
10949
  Kavetsky R.E. Alexander Alexandrovich Bogomoletz / R.E. Kavetsky. – Kiev : Naukova Dumka, 1981. – 68p.
10950
   Alexander Bogdanov and the origins of systems thinking in Russia. – Aldershot a.o. : Ashgate, 1998. – 11,362p. – ISBN 1 85972 678 X
10951
  Partridge Monica Alexander Herzen and the English Press: A contribution to the Fourth International Congress of Slavists at Moscow, September 1958 / Partridge Monica. – s.l., 1958. – 453-470с.
10952
  Partridge Monica Alexander Herzen and the South Slav Liberation Movements of the Second Half of the Ninteenth Century: Some Observations and Comments / Partridge Monica. – London, 1978. – 360-370с.
10953
  Partridge Monica Alexander Herzen and the Younger Joseph Cowen, M.P.: Some Unpublished Material / Partridge Monica. – s.l., 1962. – 50-63с.
10954
  Partridge Monica Alexander Herzen: His Last Phase / Partridge Monica. – s.l. – 36-56с.
10955
  Wassermann Jakob Alexander in Babylon / Wassermann Jakob. – Berlin : Verlag der Nation, 1986. – 203 S.
10956
   Alexander Jakimowicz: Inter Nationes Kulturoreis 1993. – Автор и заглавие, текст на русском и немецком языках. – Bonn, 1994. – 88с.
10957
  Lamb H. Alexander of Macedon, the journey to world"s end / [Harold Lamb]. – [Tehran : s. n. – [373] p. – Кн. перською мовою .- Бібліогр. опис здійснено за допомогою Інтернету. – ISBN 978-608-203-036-4
10958
  Buxbaum E. Alexander Roda Roda - Literat und a als Kriegsberichterstatter // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Т. 3 : Матеріали Міжнародної конференції "Галичина періоду Першої світової війни у літературі, мистецтві та історії" (Дрогобич, 6-9 квіт. 2014 р.) / ред.-упоряд.: Я. Лопушанський, О. Радченко]. – S. 70-85. – ISBN 978-617-7235-61-2


  Олександр Рода Рода - письменник і військовий кореспондент.
10959
  Vyvijalova Maria Alexander Rudnay v kontexte slovenskeho narodnoobrodenskeho hnutia / Vyvijalova Maria. – Martin : Matica slovenska, 1998. – 231s.,19l.il. – ISBN 80-7090-493-3
10960
  Masin Juri Alexander Trizuljak / Masin Juri. – Bratislava, 1970. – 147с.
10961
  Utevsky A.M. Alexander Vladimirovich Palladin / A.M. Utevsky. – Kiev : Naukova Dumka, 1981. – 128p.
10962
   Alexander von Humboldt-Stiftung Jahresbericht 1996 = Alexander von Humboldt Foundation : Annual report 1996. – Bonn, 1997. – 214с. – ISSN 0342-6785
10963
  Scurla H. Alexander von Humboldt : Aus der preussischen Enge in die Weite der Natur / H. Scurla. – 8. Auf. – Berlin : Der Nation, 1972. – 420S.
10964
   Alexander von Humboldt uns das neue Geschichtsbild von Lateinamerika. – Leipzig, 1992. – 259с.
10965
  Dill H.O. Alexander von Humboldt zwischen Kunst und Wissenschaft // Науката и уметноста : науч. конференциjа : Скопjе, 23 апр. 2010 : pасправи / Макед. акад. на науките и уметностите, Науч. друштво "Лаjбниц" од Берлин. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2012. – Кн. 2 : / [уред. одб.: М. Поленаковик (претседател), М. Гурчинов, Г. Старделов и др.]. – S. 176-190. – ISBN 978-608-203-077-7
10966
  Fries Fritz Rudolf Alexanders neue Welten / Fries Fritz Rudolf. – Berlin, 1982. – 414с.
10967
  Kolenovska D. Alexandr Cubarjan a sovetske dedictvi soucasne ruske historiografie // Acta Universitatis Carolinae / Univerzita Karlova. – Praha, 2015. – C. 85-107. – (Studia territorialia ; 14, с. 3/4 (за 2014)). – ISSN 1213-4449


  The knowledge of Russia"s Soviet past has advanced following the partial opening of archives in early 1990s. Ever since, the Russian historical discourse has developed in three main areas: politics, science, and education. The article assesses the role ...
10968
  Konecny Dusan Alexandr Dejneka / Konecny Dusan. – Praha, 1961. – 74с.
10969
  Bacri Roland Alexandre Breffort. / Bacri Roland. – Paris, 1976. – 190с.
10970
  Gobet Thierry Alexandre le Grand "La conoquete" / Gobet Thierry. – Paris : Letters du Monde, 1998. – 155p. – ISBN 2-7301-0136-5
10971
  Rogov A. Alexandrov / A. Rogov. – L., 1979. – 132с.
10972
  Vasiliu Mihai Alexandru Davila / Vasiliu Mihai. – Bucuresti, 1965. – 215s.
10973
  Jernovei Gheorghe Alexandru Iesan doctor in stiinte filosofice, profesor universitar. Decan al Facultatii de Litere si Filosofie 1925 - 1927 // Румунська філологія в Чернівецькому університеті / Г.Я. Жерновей. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Т. 2 : 1919-1940. – P. 101-102. – (Серія видань "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
10974
  Radulescu-Valasoglu Irina Alexandru Ioan Cuza si politica europeana / Radulescu-Valasoglu Irina. – Bucuresti, 1974. – 199с.
10975
  Negruzzi C. Alexandru Lapusneanul / C. Negruzzi. – Bucuresti, 1966. – 334 p.
10976
  Maior L. Alexandru Vaida-Voevod : Intre Belvedere si Versailles (insemnari, memorii, scrisori) / L. Maior. – Cluj : Sincron, 1993. – 294 p. – ISBN 973-95714-1-7
10977
  Rapeanu Valeriu Alexandru Vlahuta si epoca sa / Rapeanu Valeriu. – Bucuresti, 1965. – 358с.
10978
  Michelson Paul Alexandru Zub and Modern Romanian Historiography // Revue roumaine d"histoire / Acad. roumaine. – Bucuresti, 2020. – T. 57, N 1/4 (за 2018) : Janvier-Decembre. – P. 111-140. – ISSN 0556-8072


  This paper reviews the outstanding contributions of Alexandru Zub to the study of modern Romanian and world historiography and bibliography. Beginning with a brief treatment of Zub"s life and philosophy of history, it continues by surveying his work on ...
10979
  Jernovei Gheorghe Alexe Procopovici - titularul catedrei de istorie a limbii si literaturii romane in perioda 1919 - 1938: medalion academic // Румунська філологія в Чернівецькому університеті / Г.Я. Жерновей. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Т. 2 : 1919-1940. – P. 137-139. – (Серія видань "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
10980
  Jernovei Gheorghe Alexe Procopovici ca valorificator al scrisului vechi Romanesc // Румунська філологія в Чернівецькому університеті / Г.Я. Жерновей. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Т. 2 : 1919-1940. – P. 173-180. – (Серія видань "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
10981
  Jernovei Gheorghe Alexe Procopovici Decan al Facultatii de Litere si Filosofie 1924 - 1925 // Румунська філологія в Чернівецькому університеті / Г.Я. Жерновей. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Т. 2 : 1919-1940. – P. 99-101. – (Серія видань "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
10982
  Varlamov A. Alexei Alexeevich Abrikosov (1928-2017) : тo the 90th birthday of A. A. Abrikosov / A. Varlamov, V. Loktev // Физика низких температур : ежемесячный научный журнал / НАН Украины ; Физ.-техн. ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины ; редкол.: С.Л. Гнатченко, И.Н. Адаменко, А.С. Бакай [и др.]. – Харьков, 2018. – Т. 44, № 6, спец. вып. – Р. 599-602. – ISSN 0132-6414
10983
  Christierson Alexei Butakov and his finnish background / Christierson, Carl-Ehomas // Міжнародний науковий круглий стіл, присвячений 200-літтю від дня народження О. Бутакова : 4 лют. 2016 р. / Нац. музей Тараса Шевченка ; [передм. Д. Стус]. – Київ : [б. в.], 2016. – P. 16-29


  Проводиться дослідження родинних зв"язків роду Бутакова та роду Крістіерсон у Фінляндії.
10984
  Goethe J.W. Alexis und Dora. / J.W. Goethe. – Lpz., 1957. – 24с.
10985
  Christensen Dag Alfa zada o pomoc / Christensen Dag. – Praha, 1978. – 117с.
10986
   Alfabeti i gjuhes shqipe dhe kongresi i manastirit. – Tirane, 1972. – 450 с.
10987
  Edigey Jerzy Alfabetyczny morderca / Edigey Jerzy. – Warszawa, 1981. – 207с.
10988
  Luck Helmut Alfred Delp S.J. / Luck Helmut. – Berlin, 1984. – 32с.
10989
  Links Roland Alfred Doblin. Leben und Werk / Links Roland. – Berlin, 1965. – 200с.
10990
  Links Roland Alfred Doblin. Leben und Werk / Links Roland. – Berlin, 1976. – 227с.
10991
   Alfred Hitchcock przedstawia. – Warszawa : Iskry, 1971. – 384s.
10992
   Alfred Nobel i nagroda jego imeiena - historia czlowieka i jego dziedzictwa / M. Glowacka, M. Rozycki, J. Sadlocha, E. Stadtmuller // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2016. – N 3701 : Nagroda Nobla jako symbol globalnych norm i idei spolecznych / M. Glowacka, M. Rozycki, J. Sadlocha, E. Stadtmuller. – S. 31-54. – ISSN 0239-6661


  Альфред Бернард Нобель — шведський хімік, винахідник, підприємець і благодійник. 27 листопада 1895 р. підписав заповіт, згідно з яким усе своє майно розміром близько 31,5 млн шведських крон призначив на фінансування міжнародної премії.
10993
   Alfred Sisley. – Leningrad, 1988. – 12 с.
10994
  Dogadina T.V. Algal flora of Iran / Dogadina T.V., Zarei Darki B., Gorbulin O.S. ; V.N. Karazin Kharkiv national university. – Kharkov, 2007. – 180 p. – ISBN 966-623-197-2
10995
  Dragastan O. Alge calcaroase din mezozoicul si Tertiarul Romaniei : Cu o introducere privind reconstituirea paleomediilor sedimentare / O. Dragastan. – Bucuresti : Academiei Republicii Socialiste Romania, 1980. – 168p.
10996
  Kisselew A. Algebra : Lehrbuch fur die mittelschule; 6 und 7 schuljahr / A. Kisselew. – Charkow ; Kiew : Minderheiten der USRR
T. 1. – 1933. – 127 S.
10997
  Kiselew A. Algebra : Lehrbuch fur die 8. und 9. klasse der mittelschulen / A. Kiselew. – Moskau ; Leningrad : Staatsverlag, 1934. – 212 S.
10998
  Kisielow A. Algebra : Podrecznik dla 8 i 9 klasy szkoly sredniej / A. Kisielow. – 3e w. – Kijow ; Charkow : Mniejszosci narodowosciowych USRR
2. – 1935. – 203 s .
10999
   Algebra : Examination questions and answers for last 15 years. – Toronto : Cole"s, 1955. – 96, [16] p. – (Notes and translations)
11000
  Dolciani Mary Algebra : Structure and method / Dolciani Mary, Brown Richard, Frank Cole William L. Ebos. – new ed. – Boston : Houghton Mifflin Company. – ISBN 0-395-34092-6
Book 1. – 1984. – XIV,556,32p. : il.
<< На початок(–10)11121314151617181920(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,